fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

Elke school heeft volgens de wet een medezeggenschapsraad (MR). Op deze manier is de medezeggenschap van ouders en personeel formeel geregeld en kunnen zij invloed uitoefenen op beslissingen. De MR van de Schelp bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De directeur zit gedeeltelijk bij de vergaderingen als bevoegd gezag. De MR overlegt met de directie over zaken als bijvoorbeeld: het gebruik van gebouwen, veiligheid op school, de schoolgids en het zorgplan. Actuele onderwerpen komen ook aan de orde.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Lid zijn van de MR is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Ongeveer 5 keer per jaar wordt er met de gehele MR vergaderd. 

 

Wanneer kunt u contact opnemen met de MR?

 
Heeft u opmerkingen, vragen of misschien een goede suggestie over het beleid van de school? Neem dan contact op met de MR, via onderstaand mailadres of spreek ons aan op het schoolplein. Denk hierbij aan onderwerpen die terugkomen in de schoolgids, zoals lestijden, het anti-pest beleid (anti-pestprotocol), het beleid op extra zorg en ondersteuning voor leerlingen of ouderbetrokkenheid. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven en kan uw inbreng goed gebruiken om bij te dragen aan de kwaliteit op onze school. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over een specifieke gebeurtenis in de klas, een vraag over een uw eigen kind of een andere leerling? Of heeft u feedback op het handelen (uitvoering geven aan het beleid) van een leerkracht dan heeft de MR in eerste instantie geen bevoegdheid. U kunt in dat geval contact opnemen met de betreffende leerkracht. Mocht u er daarmee niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de directie. Mocht u onverhoopt dan nog een geschil behouden dan kan de MR bemiddelen of u kunt een klacht indienen bij het college van bestuur.
 
Een keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat zij heeft gedaan. Dit verslag komt op de website te staan zodat iedereen er kennis van kan nemen. De notulen van de vergaderingen kunnen altijd op school ingezien worden.
 
De MR bestaat uit:
 
Leonie Dekkers (voorzitter-ouder)
Sandra Russchen (secretaris-personeel)
Bertwin Malenstein (notulist-personeel)
Amanda Hovestad (personeel)
Yvonne Ywema (ouder)
Arabella Reedijk (ouder)

 

U kunt de MR bereiken via: mr.deschelp@csgdewaard.nl