fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gedragsprotocol

Doel van het gedragsprotocol

Het doel is duidelijk maken welk gedrag er op school gewenst is, teneinde een gezond en veilig schoolklimaat te handhaven voor alle betrokkenen. Vanuit de pedagogische rol van de leerkracht worden de leerlingen positief benaderd. De leerkracht benoemt het gewenste gedrag en corrigeert het ongewenste gedrag en overtredingen op passende wijze. Als dit niet het gewenste effect heeft, behoort een ieder zich zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen treedt het gedragsprotocol in werking. Ze geeft de directie handvatten bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Het protocol geldt in principe voor de leerlingen vanaf groep 3, de leerkrachten en ouders. 

 

Preventieve functie 

Wij willen de leerlingen en leerkrachten zo optimaal mogelijk laten functioneren en ontwikkelen. Daarom proberen wij op school, door ons dagelijks handelen, een omgeving te scheppen waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. We proberen dit te bereiken door het creëren van een positief schoolklimaat, waarin we ons optimaal inspannen om het goede voor elkaar te zoeken. Daarnaast handelen we vanuit onze missie en de kernwaarden die we met elkaar hebben opgesteld. 

Missie: 

“Vanuit onze christelijke levensovertuiging werken we samen om de kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. In een positief klimaat waarin plezier en waardering een belangrijke rol spelen, bereiden we de kinderen voor om vol vertrouwen een eigen plek in de maatschappij in te nemen”. 

Kernwaarden: 

  • Respect: bij ons op school behandelen we elkaar zoals we zelf behandeld willen worden 
  • Samen: bij ons op school werken we samen aan de optimale ontwikkeling van ieder kind 
  • Gelukkig: bij ons op school werken we aan een klimaat waarin de kinderen met plezier naar school gaan en gelukkig zijn 
  • Talent: bij ons op school laten we de kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen 
  • Inspirerend: bij ons op school we zijn elkaar tot inspiratiebron! 

Slogan: 

“Elk kind een parel”

De missie, kernwaarden en slogan zijn in het schoolplan en de schoolgids opgenomen en zijn ook te vinden op onze website. 

In de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar maken we samen met de kinderen concrete gedragsregels a.d.h.v. onze kernwaarden en hangen deze zichtbaar op in de klas. Deze regels omschrijven het gewenste gedrag. 

De leerkrachten zijn de onderwijsprofessionals en de ouders de ervaringsdeskundigen, samen voelen zij zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Ze werken constructief samen, met wederzijds vertrouwen en respect (partnerschap).