fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plusklas

Leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de plusklas. De plusklas vindt één dagdeel per week plaats en wordt geleid door Anke Kleijwegt (foto hiernaast).
Het doel van de plusklas is onder andere het ontwikkelen van executieve functies (leren leren), inzicht verkrijgen in zichzelf en het eigen leren en handelen, het aanleren van hogere-orde-denkvaardigheden, leren samenwerken en het ontwikkelen van een op groei gerichte mindset.
 
Om deze doelen te behalen, biedt de plusklasleerkracht opdrachten aan die:
  •  het creatief, analytisch en praktisch denken bevorderen

  •  een beroep doen op het probleemoplossend vermogen

  •  hen laten reiken naar de zone van hun naastgelegen ontwikkeling (Leerkuil)

  •  de leerling inzicht geeft in zijn/haar eigen leerproces

  •  hen leert omgaan met het feit dat ze zich sociaal-emotioneel anders ontwikkelen

Daarnaast werken de leerlingen aan (een) persoonlijk leerdoel(en) en krijgen zij iedere week een opdracht om in de eigen groep aan te werken mee. 
De leerlingen die deelnemen aan de plusklas hebben een specifieke onderwijsbehoefte waaraan in de eigen groep onvoldoende tegemoet gekomen kan worden. Deelname aan de plusklas is daarom dan ook niet vrijblijvend. Op het moment dat de leerling zijn /haar leerdoelen heeft behaald, kan deelname aan de plusklas overbodig zijn geworden. 
Wanneer blijkt dat een (hoog)begaafde leerling (of de school) aanvullende ondersteuningsbehoeften heeft, kan deze leerling aangemeld worden voor de zogenaamde Kangoeroeklas. 

Kangoeroeklas

 

MET SPRONGEN VOORUIT!

 

Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen.

Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

- Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling.

- Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.

- Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden. Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie. Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

 

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school.

In september verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

 

 

JUF PLUSKLAS

Anke Kleijwegt

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE PLUSKLAS:

 

De opdracht was: bouw binnen 10 minuten een zo hoog mogelijke toren van 10 ballonnen. Het extra materiaal wat er mocht worden gebruikt was afplakband.