fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van de kinderen wordt goed bijgehouden. Onder andere door middel van observatie en toetsing. In groep 1/2 observeren we de leerlingen systematisch. Vanaf groep 3 worden voor de diverse vakgebieden methodegebonden toetsen afgenomen om zo de vorderingen van de leerlingen binnen de aangeboden lesstof te volgen. Daarnaast worden er vanaf groep 3 de Cito-toetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen geven een beeld van de vorderingen van de leerlingen en van het schoolniveau t.o.v. andere scholen. De toetsgegevens e.d. worden door de groepsleerkrachten met de intern begeleider
besproken en indien het noodzakelijk is, wordt er afgesproken welke specifieke hulp geboden moet worden. Tweemaal per jaar worden de vorderingen van alle leerlingen met het hele team besproken (schoolniveau).
Alle resultaten van observaties en toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem (LVS). Hierin worden ook relevante gegevens opgeslagen m.b.t.:

 •  Lichamelijke bijzonderheden, voor zover ze van belang zijn voor het leer-en ontwikkelingsproces;
 •  Logopedische hulp;
 • Handelingsplannen als er extra individuele hulp geboden wordt;
 • Contacten/afspraken die met ouders gemaakt zijn
  Het leerlingendossier wordt zorgvuldig bewaard en beheerd door onze intern begeleider.

  In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Hoe krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind?                                                                                                                                                                                                                                                         
 • De vorderingen van uw kind kunt u volgen op het ouderportaal van parnassys. Dit is een digitaal platform waar u als ouders alle toetsresultaten kunt terugvinden;
 • Er is drie maal per jaar een gespreksavond op school, waarvan de eerste een omgekeerd oudergesprek is. Wij hebben ervoor gekozen om dit oudervertelgesprekken te noemen: de ouders vertellen (aan de hand van de door hen ingevulde vragenlijst) over hun kind en gaan daarover met de leerkracht in gesprek. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn bij deze gesprekken aanwezig. 
 • Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis, een rapport met zowel cijfers als woorden. Hierbij wordt een overzicht gevoegd van de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (Cito);
 • In groep 1 en 2 krijgen de kinderen krijgen tweemaal per jaar een map met werkjes en liedjes mee;
 • In groep 2 krijgen de kinderen voor de zomervakantie een geschreven rapport mee;
 • Als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind, wordt u natuurlijk direct ingelicht;
 • Bij vragen of zorgen kunt u altijd tussentijds een afspraak met de leerkracht maken.