fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is:

Geen kind het eiland af

Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs tebieden. Helaas kan dit niet altijd.
De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

 

AANMELDING EN TOELATING

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u
door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden
van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het
Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 (zie website Samenwerkingsverband -
https://swv2804.nl/) waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een
beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie.
De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het
beste op zijn of haar plaats is.

 

ZORGTRAJECT

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit
de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het moeilijkheden of
zorgen op het gebied van:
1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel, te weinig of te moeilijk voor
uw kind.
3. Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft
geen success.
4. Gedrag. Uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen
betrokkenheid.

 

WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN EN WIE KOMT U TEGEN IN HET ZORGTRAJECT? 

We onderscheiden de volgende stappen:

- Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de
klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders
aan de slag is effectiever.
- Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om
samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de
leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een
verslag.
- Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende
resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden
orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of
schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken.
De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten
weg te nemen. U krijgt daarvan een verslag.
- Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan
maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind
aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteunings-
commissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.
Daaruit komt een van de volgende adviezen:
1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
4. plaatsing van uw kind op een speciale school.


Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht
dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de
directie van het SWV:

M.L. Strootman M.P. den Hartog
Maseratilaan 14 Biezenvijver 5
3261 NA Oud-Beijerland 3297 GK Puttershoek
Tel.0186 - 62 14 61 Tel. 078 - 629 59 94
r.strootman@csgdewaard.nl denhartog@acishw.nl

 

OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Na groep acht gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directeur overleggen over het te geven advies wat betreft het vervolgonderwijs m.b.v. de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is een werkwijze die is afgesproken tussen de VO en PO scholen. Hierbij wordt er gekeken naar “de film” van de leerjaren 6 t/m 8 en niet alleen naar het momentopame van de citotoets in groep 8. In een gesprek tussen leerkracht en ouders wordt dit advies besproken. Door de scholen voor voortgezet onderwijs worden we op de hoogte gehouden van de leerresultaten van onze oud-leerlingen. Elk jaar is er overleg met de brugklasmentor over de leerlingen die naar het voorgezet onderwijs zijn gegaan.