fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2020/2021

1. Woord vooraf

Voor u ligt de schoolgids van CBS De Schelp in Puttershoek. In deze gids nemen we u mee in de bonte wereld van het basisonderwijs, dat we hebben ingericht voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar.

Binnen de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard neemt onze school een eigen plekje in. Dat begint al bij de naam De Schelp: elk kind een parel, is onze gedachte. Onze kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Wij willen ze glans geven, ze laten stralen. In onze school bieden wij een warme, veilige leer-en leefomgeving, waar kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Bij ons is er aandacht voor elk kind.

De Schelp is een school in ontwikkeling. Voortdurend maken wij plannen, zijn gemotiveerd om te vernieuwen en zijn volop in beweging. We streven een veilig schoolklimaat, ouderbetrokkenheid – ouders zijn immers de ervaringsdeskundigen – én een brede ontwikkeling van ieder kind na. Cultuur, muziek en techniek nemen hierin een mooie plaats in.

Wij zijn toekomstgericht met aandacht voor digitale vaardigheden, werken met Chromebooks en geven Engelse les vanaf groep 1.

Het bevorderen van zelfvertrouwen, creatief denkvermogen en het plezier op school, dát willen wij als team.

Parels zijn kostbaar en zeldzaam. Wij helpen ieder kind, vanuit geborgenheid, groeien om vol vertrouwen een eigen plek in de maatschappij in te nemen. Daarom is voor ons

                                            ‘Elk kind een parel’

Namens het team van CBS De Schelp

Helma Heesterman-Stam

directeur

1.1. Info

Email: deschelp@csgdewaard.nl

Tel.: 078 – 676 1661

Website: deschelp.csgdewaard.nl

 

Christelijke basisschool De Schelp

Bezoekadres:

Wilgenlaan 16

3297 BW Puttershoek

Postadres:    

Postbus 5637

3297 ZG Puttershoek

E-mail TSO: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

E-mail MR: mr.deschelp@csgdewaard.nl


Directeur:

Helma Heesterman-Stam

Adjunct-directeur:

Anneke van Bleek

Bankrekeningnummer van de school:

IBAN: NL95 RABO 0354 3299 36 

CSG De Waard, inzake CBS De Schelp 

Bankrekeningnummer van de ouderraad:

(voor de ouderbijdrage en schoolreis)

IBAN: NL41 RABO 0354 3093 74

CSG De Waard inzake Ouderraad De Schelp

Bankrekeningnummer van de TSO (overblijven):

(uitsluitend voor de kosten van het overblijven)

IBAN: NL73 RABO 0158 8418 67

CSG De Waard inzake Overblijven De Schelp

2. De School

CBS De Schelp is een basisschool voor protestants-christelijk onderwijs. De naam De Schelp verwacht u misschien niet in een gebied dat zo ver van zee ligt. De naam is ontleend aan het kunstwerk dat sinds 1970 bij de school staat. Dit ‘slakkenhuis’ werd door de kinderen al heel snel een schelp genoemd. Zo kreeg de school rond 1976 zijn naam.

2.1. KIVIDO: voor- en naschoolse opvang

Kivido is in ons pand gevestigd en daardoor biedt onze school onderdak aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar herbergt onze school het kinderdagverblijf Villa Putter. BSO De strandhut biedt op alle schooldagen, van zeven tot half zeven, vertrouwde buitenschoolse opvang voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.kivido.nl

2.2. Opvang Het Driespan

Ook in het schooljaar 2020-2021 zullen we onderdak bieden aan twee groepen van OBS Het Driespan.

3. Missie en visie van De Schelp

ONZE MISSIE

Vanuit onze christelijke levensovertuiging werken we samen om de kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. In een positief klimaat waarin plezier en waardering een belangrijke rol spelen, bereiden we de kinderen voor om vol vertrouwen een eigen plek in de maatschappij in te nemen.

Op De Schelp is elk kind een parel !

3.1. Onze visie

De Schelp is een christelijke basisschool. Vanuit onze christelijke levensbeschouwing laten wij ons in ons handelen leiden door de normen en waarden die ons geleerd zijn in de Bijbel. Wij zijn een open school en alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom. Wij staan met respect open voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden, en we verwachten tegelijkertijd dat ieder onze christelijke identiteit respecteert.

Kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Verschillen tussen kinderen beschouwen wij als normaal. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. We stimuleren hen om hun eigen mogelijkheden, zowel cognitief als creatief en sociaal, zo optimaal mogelijk te ontplooien. Sfeer en plezier zijn belangrijk, we leggen de nadruk op het positieve en hanteren de afspraken en regels consequent. In onze school bieden wij een warme, veilige leer- en leefomgeving, waar de kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Bij ons is er aandacht voor elk kind.

De school zien wij als een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, waar van alle betrokken verwacht wordt zich optimaal in te spannen om het goede voor elkaar te zoeken.

We bieden onderwijs op het niveau van het kind. Waarnodig zullen wij extra uitdaging, hulp en zorg bieden om de onderwijskansen te verhogen. We differentiëren in zowel leerstofaanbod, werkvormen en tempo. In het kader van passend onderwijs vinden we het belangrijk om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Er is een school ondersteuningsplan (SOP) opgesteld, waardoor passend onderwijs binnen onze school beter zichtbaar wordt. Het SOP is te vinden op de website van de school.

Het team van CBS De Schelp wil komen tot onderwijs dat de kinderen prikkelt, stimuleert en inspireert. Dat de zelfstandigheid bevordert en aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Het team wil hierbij een lerend team zijn en vanuit een professionele houding openstaan voor feedback.

3.1.1. Hart, hoofd en handen

Voelen, denken, doen. In ons onderwijs komt het hart op de eerste plaats: in harmonie, normen en waarden, omgangsvormen en positieve groepsvorming. En met compassie voor mensen en kinderen dichtbij en ver weg. Het hoofd betreft de cognitieve ontwikkeling: het verwerven en verwerken van kennis. En de handen? Die voelen, maken, doen! In creatieve vakken, muziek, beweging en in de natuur. We streven een brede ontwikkeling van onze kinderen na.

Engels behoort ook tot de brede ontwikkeling van kinderen. We werken we met de methode Groove Me, we beschikken met deze methode over een doorlopende leerlijn voor Engels voor groep 1 t/m 8. De methode sluit goed aan bij onze ambities voor de brede ontwikkeling van kinderen. Groove Me is een methode die uitgaat van muziek: muziek geeft kinderen zelfvertrouwen, het motiveert en enthousiasmeert. 

Hart, hoofd en handen staat voor de ontwikkeling van het hele kind, hier horen ook verschillende werkvormen en activiteiten bij. We bieden daarom in groep 1 t/m 3 bewegend leren aan. In groep 1 en 2, krijgen de leerlingen wekelijks taal-en rekendansles, waarin ze de begrippen van taal- en rekenen op muziek aangeboden krijgen. Vanaf dit schooljaar gaan we dit uitbreiden, door in groep 3 wekelijks bewegend leren, gericht op het automatiseren (rekenen) aan te bieden. De lessen worden gegeven door een gespecialiseerde en gecertificeerde vakleerkracht. 

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen en is bewegen op muziek gewoon leuk!

 

3.1.2. Kernwaarden

Leidraad voor ons handelen zijn onze kernwaarden:

 • Respect:
  • Bij ons op school behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden
 • Samen:
  • Bij ons op school werken we samen aan de optimale ontwikkeling van ieder kind
 • Gelukkig:
  • Bij ons op school werken aan een klimaat waarin de kinderen met plezier naar school gaan en gelukkig zijn
 • Talent:
  • Bij ons op school laten we de kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen
 • Inspirerend:
  • Bij ons op school zijn we elkaar tot inspiratiebron

4. De organisatie van ons onderwijs

HET SCHOOLTEAM

Het schoolteam bestaat uit een directeur, adjunct-directeur, intern begeleider, leerkrachten, onderwijsassistenten en een concierge.

 

DE DIRECTIE

De directie wordt gevormd door:

 • Helma Heesterman-Stam (directeur)
 • Anneke van Bleek (adjunct-directeur)

 

ONDERWIJSASSISTENTEN

Bij ons op school hebben we een aantal onderwijsassistenten vast in dienst, dit zijn juf Janneke Snoeij en  juf Leni de Winter, zij zijn beiden drie ochtenden werkzaam bij ons op school. Zij ondersteunen de leerkrachten en bieden extra hulp in en buiten de klas aan kinderen die dat nodig hebben. Vanaf dit schooljaar zal juf Denise Kanters ons team een aantal dagen per week komen versterken.

4.1. Vervanging

Het is niet meer zoals vroeger dat elke leerkracht altijd vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht van de groep is. Veel leerkrachten werken enkele dagen per week. Dat heeft tot gevolg dat alle groepen door meer dan één leerkracht worden geleid.

Als een leerkracht ziek is, wordt deze door een collega vervangen als dat mogelijk is. Soms is het lastig om te zorgen voor een goede voortgang van het onderwijs. Soms kan het een oplossing zijn om twee groepen te combineren. Ook zijn we in de gelukkige omstandigheden dat enkele collega´s van buiten de school bereid zijn ons in noodgevallen te helpen. Alleen in uiterste noodzaak sturen we een klas naar huis. Dit is tot op heden nog niet nodig geweest.

 

4.2. Stagiaires en L.I.O.'s

Jaarlijks begeleiden we enkele stagiaires: studenten van de Pabo (Pedagogische Academie voor het BasisoOnderwijs). Een student die zijn of haar opleiding aan het afronden is, fungeert als L.I.O. (leerkracht in opleiding).

Er wordt een wisselend aantal stagiaires/LIO-ers door ons begeleid, dat verschilt van jaar tot jaar. Ook kunnen MBO-studenten bij ons stage lopen; zij worden meestal opgeleid tot onderwijsassistent.

4.3. Aanspreektitel leerkrachten

Het team zou het erg waarderen als de ouders de leerkrachten met hun voornaam aanspreken.

De leerlingen spreken de leerkrachten altijd beleefd aan met juffrouw of meester en de achternaam van de leerkracht en ze zeggen "u".

Uit de vragenlijst die we in februari 2019 onder de ouders hebben uitgezet, blijkt dat er geen meerderheid is om de leerkrachten bij hun voornaam aan te spreken (door de leerlingen). Zolang er geen meerderheid is, zullen wij de aanspreektitel ook niet wijzigen. In februari 2021 zullen we deze vraag weer onder de ouders uitzetten. 

4.4. Leerlingenaantallen

Het leerlingenaantal van onze school vertoont een stijgende lijn en varieert tussen de 180 en 200 leerlingen. Schooljaar 2020- 2021 starten we met ruim180 leerlingen en we zullen gedurende het jaar verder groeien. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Het leerlingenaantal in de verschillende groepen varieert tussen de 20 en 27 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte komt uit op ongeveer 23 leerlingen per groep. Voor elke groep gaan we op zoek naar de ondersteuning die de betreffende groep nodig heeft.

 

 

4.5. Leerstofjaarklassensysteem

CBS De Schelp werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat in elke klas leerlingen zitten van ongeveer dezelfde leeftijd. Zij werken allemaal min of meer dezelfde leerstof door. De leerkrachten zorgen voor passend onderwijs door de leerstof op verschillende manieren aan te bieden, zodat het aansluit bij de onderwijsbehoeften van de kinderen, zij worden daarbij ondersteund door een aantal onderwijsassistenten die wij vast in dienst hebben.

4.6. Combinatiegroepen

In sommige leerjaren kunnen de aantallen leerlingen zorgen voor een onevenredige verdeling: dan zullen we moeten combineren. We hebben daarom de afgelopen twee jaar een combinatiegroep gehad. In schooljaar 2018 -2019 hebben wij, vanwege het leerlingenaantal, de combinatiegroep 3/4 gemaakt en een enkele groep 4. Zij zijn vorig schooljaar doorgestroomd naar groep 4/5 en een enkele groep 5. Na zorgvuldige overwegingen en advies van de MR, werken we dit schooljaar met twee enkele groepen. Groep 5 is een kleine groep van 13 leerlingen en groep 6 een wat grotere groep van 29 leerlingen. 

Ook de kleutergroepen zijn combinatiegroepen. Hier kiezen we bewust voor om zo goed aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een combinatiegroep 1/2 zorgt er daarnaast voor dat de leerlingen die instromen evenredig over de groepen verdeeld kunnen worden.

Dit voorkomt dat groep 1 in de loop van het schooljaar uitgroeit tot een groep van meer dan 30 leerlingen. Beide groepen 1/2 starten dit schooljaar met ongeveer 20 leerlingen.

4.7. Lesuren

Leerplichtige kinderen in de groepen 1 t/m 8 krijgen gemiddeld 940 uur les per jaar. In de totale basisschooltijd van 8 jaar ontvangt een leerling minimaal 7520 uur onderwijs. Bij ons op school gaan de de kinderen van groep 1 t/m 8 24 uur en 15 minuten naar school.

Dit schooljaar hebben wij ruimte voor het inplannen van 1 studiedag. Deze studiedag hebben wij  gepland op 1 maart 2021 (zie 9.3 vakanties en vrije dagen 2020 -2021).

Voor de urenberekening in een schooljaar moet de periode van 1 oktober t/m 30 september worden aangehouden.

4.8. Lesrooster

Elke groep heeft een eigen jaarplanning. Op een overzicht staat de verdeling van alle schoolvakken die dat jaar aan de orde komen en hoeveel tijd eraan besteed wordt. Dit is verwerkt in het week-en dagrooster.

4.9. Differentiatie

Elk kind is anders. Er zijn vaak grote verschillen binnen een groep op het terrein van intelligentie, tempo, doorzettingsvermogen, concentratie, interesse. We houden zoveel mogelijk rekening met de individuele verschillen en geven voornamelijk passend onderwijs binnen de groep. De leerstof en instructie wordt bij de kernvakken (lezen, rekenen, taal) op drie niveaus aangeboden: instructie-, basis- en plusniveau. Daarnaast is er herhalingsstof voor de kinderen die wat moeite hebben met een bepaald onderdeel en verdiepingsstof voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Ook voor de snelle leerlingen zijn er extra mogelijkheden. 

Bij ons op school hebben we een plusklas voor kinderen die naast de verdiepingsstof in de klas extra uitdaging nodig hebben. Wekelijks kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 naar de plusklas. Ze krijgen daar ook een verrijkingsmap, met werk wat ze in de groep kunnen maken. 

Voor de kinderen die meer nodig hebben dan de extra ondersteuning in de klas, hebben wij drie onderwijsassistenten vast in dienst. Zij worden op verschillende wijze ingezet: vast aanwezig in een bepaalde groep, ondersteuning in de groepen of het begeleiden van een individuele leerling of een groepje leerlingen.  

4.10. Vrijstelling van onderwijs

In principe volgen de leerlingen van CBS De Schelp alle lessen en andere activiteiten. Vrijstelling van onderwijs wordt in uitzonderlijke situaties verleend; hierbij valt te denken aan vrijstelling in geval van fysieke problemen. In overleg (ouders, leerkracht, directie) worden vervangende onderwijsactiviteiten aangeboden.

5. De vakken en methoden

Dit zijn de vak- en vormingsgebieden die bij ons op school voorkomen en de methoden:

5.1. Overzicht

Vak-en vormingsgebied Methode Groep
     
Godsdienstige vorming Trefwoord 3 t/m 8
     
Sociaal Emotionele ontwikkeling (inclusief burgerschap en mediawijsheid) Kwink 1 t/m 8
     
Rekenen/wiskunde Pluspunt  3 t/m 8
     
Nederlandse taal Schatkist
Praatspel
Taal Activeringsprogramma's
1 en 2
Lezen Veilig Leren Lezen
Estafette
Nieuwsbegrip XL
3
4 t/m 8
4 t/m 8
Taal / Spelling Taal actief 4 t/m 8
     
Schrijven Pennenstreken 3 t/m 8
     
Engelse Taal Groove Me  1 t/m 8
     
Wereldoriëntatie     
Geïntegreerd zaakvakonderwijs: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur&techniek Faqta 3 t/m 8
     
Verkeer

Verkeersplaten School op Seef

1 en 2

  Methode VVN 3 t/m 8
  Verkeersexamen (VVN) theorie en praktijk 7
  Praktische verkeerslessen van School op Seef  1 t/m 8
Muziek en expressie:    
Muziek 1, 2, 3 Zing 1 t/m 8
Tekenen Tekenvaardig / Tekenen moet je doen 3 t/m 8
Handvaardigheid Handvaardig / Handvaardig moet je doen 3 t/m 8
Textiele werkvormen Textielvaardig 3 t/m 8
     
Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs
Zwemles

3 t/m 84 en 5

 

Al deze vak- en vormingsgebieden zijn beschreven in ons schoolplan. U kunt het schoolplan vinden op onze website

5.2. Kleuteronderwijs

Thematisch en ontwikkelingsgericht kleuteronderwijs

De afgelopen twee jaar heeft ons kleuterwijs een grote ontwikkeling doorgemaakt. We werken nu met de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind in parnassys. Met behulp van deze leerlijnen houden we bij hoever een leerling met zijn/haar ontwikkeling is en gebruiken dit om de doelen voor de volgende periode te plannen. De leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind zijn gericht op de cognitieve ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek en spel. Spelen draagt bij aan de totale ontwikkeling van het jonge kind, daarom hebben wij  uitdagende, rijke en leerzame hoeken in het klaslokaal. In deze hoeken ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs op de genoemde gebieden. 

We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen door thematisch te werken. De hoeken worden samen met de kinderen ingericht, passend bij het thema. In de hoeken en tijdens de kringactiviteiten worden de doelen, die gebaseerd zijn op de leer- en ontwikkelingslijnen van het jonge kind in parnassys, aangeboden. Naast thematisch werken wij ook ontwikkelingsgericht, dat betekent dat we per kind kijken wij welk doel net iets boven hun huidige niveau zit en sluiten hierop aan.

In de grote kring worden gezamenlijke kringactiviteiten aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende niveaus. Indien wenselijk kunnen kinderen extra uitgedaagd worden of extra oefening krijgen in de kleine kring. De leerkracht plant dan tijd in voor een klein groepje kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte. Daarnaast probeert de leerkracht iedere leerling aan te spreken in de zone van de naaste ontwikkeling tijdens het begeleid spel.

De kleuterperiode van in principe twee jaar, wordt beschouwd als één geheel. Er wordt doorgewerkt op de leerlijn waar het kind wat betreft ontwikkeling gebleven is. In deze periode blijft de leerling ook bij dezelfde leerkracht.

 

5.3. Burgerschap en sociale integratie

De school is een oefenplaats voor goed burgerschap. In de klas, op het schoolplein, tijdens het overblijven, krijgt de leerling te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Op school wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en respect te hebben voor mensen die anders zijn. Hij kan zijn sociale competenties verder ontwikkelen, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen. Wij gebruiken hierbij onze methode voor levensbeschouwing, aardrijkskunde en geschiedenis. Onze methode voor de sociaal emotinonele ontwikkeling 'Kwink' besteedt ook structureel aandacht aan burgerschap. Ook hebben we een abonnement op de SamSam, middels dit tijdschrift leren de kinderen uit groep 5 t/m 8 over andere culturen. 

Verder hebben we een twee sponsorkindje geadopteerd Iftu Bullo een jongen uit Ethiopië en Ho Thi Soan een meisje uit Vietnam. Ook steunen we via Edukans een school in Oeganda.

Samen met de twee andere basisscholen in Puttershoek hebben we twee oorlogsgraven geadopteerd, waar we jaarlijks rond 10 mei gezamenlijk een herdenking houden.

Ook houden we acties op school waarbij we geld ophalen voor andere kinderen, die in een minder bedeelde positie verkeren. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen zich de kennis, houdingen, vaardigheden en reflectie eigen maken die hen in staat stelt om op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving.

6. De zorg voor onze leerlingen

U leest hieronder hoe wij leerlingen begeleiden van aanmelding tot zij de school verlaten.

6.1. Aanmelding van nieuwe leerlingen

Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. Wij willen graag tijdig weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten. U kunt uw kind daarom het beste opgeven rond zijn/haar 3e jaar. U kunt met de directrice een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze school. U kunt telefonisch, via het formulier op de website of via de mail een afspraak maken. Tijdens het gesprek ontvangt u een informatiepakket, met daarin een folder van stichting CSG De Waard, een folder van de school, informatie van Kivido en een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kan weer op school worden ingeleverd, of worden opgestuurd.

Nadat de leerling in ons administratieprogramma is ingeschreven, ontvangen de ouders via de mail een inschrijfbevestiging.

Ongeveer 6 weken voor het kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders over de eerste schooldag en over het wennen. Voor hun vierde verjaardag mogen de peuters vijf dagdelen komen wennen en zij ontvangen hier een uitnodiging voor. Het is niet toegestaan om kinderen voor hun vierde verjaardag toe te laten tot groep 1, tot hun vierde verjaardag zijn er alleen wenmomenten.

De groepsleerkracht maakt ongeveer 4 weken nadat het kind daadwerkelijk op school is een afspraak voor een warme intake, aan de hand van het intakeformulier kunnen de ouders meer vertellen over hun kind.

Met de ouders/verzorgers van kinderen die in de zomervakantie vier jaar worden, neemt de groepsleerkracht nog voor de zomervakantie telefonisch contact op, om afspraken te maken m.b.t. het wennen.

De ouders/verzorgers van kinderen die na de zomervakantie, maar voor 1 oktober vier jaar worden, ontvangen voor de zomervakantie een mailbericht met informatie. In de eerste week na de zomervakantie zal de groepsleerkracht met hen conctact opnemen over de wenmomenten.

Van de peuterspeelzaal ontvangt de school met toestemming van de ouders relevante gegevens over het kind.  De gegevens worden ontvangen voor het kind op school komt en worden na het doornemen bewaard in het leerlingdossier. 

Voor kinderen die van het kinderdagverblijf Villa Putter (Kivido) bij ons instromen, vindt er een 'warme overdracht' plaats tussen de leidster van Villa Putter en de groepsleerkracht van het betreffende kind. 

6.1.1. Van peuter naar kleuterochtenden

Wij organiseren drie á vier keer per jaar een open ochtend voor peuters en hun ouders. De inmiddels bekende 'van peuter naar kleuterochtenden'. Tijdens deze ochtenden mogen de kinderen onder begeleiding van een leerkracht spelen in de kleuterklas en de ouders krijgen een informatieve rondleiding door de school. Deze open ochtenden worden aangekondigd via de website, de weekbrief en onze Facebookpagina. 

Voor schooljaar 2020 - 2021 hebben we de onderstaande 'van peuter naar kleuterochtenden' gepland:

 • vrijdagochtend 30 oktober 2020
 • woensdagochtend 17 maart 2021
 • woensdagochtend 26 mei 2021

Vanaf 10:30 uur worden de peuters met hun ouders/verzorgers van harte welkom geheten door de leerlingen van de Kidsraad. Rond 11:30 uur start de rondleiding o.l.v. Helma Heesterman. Tijdens deze open ochtenden ligt er ook een informatiepakket van de school klaar. Ook is het mogelijk om na de open ochtend nog een afspraak te maken voor een gesprek. 

6.1.2. Regels voor toelating

Als bij de aanmelding/intake sprake is van een zeer bijzondere (of specifieke) behoeften op begeleidingsgebied, dan wordt onderzocht of er binnen de school voldoende mogelijkheden te realiseren zijn om aan de begeleidingsvraag te voldoen (zie verder “Passend Onderwijs”). Bij aanmelding dienen ouders alle relevante gegevens m.b.t. het kind aan de school te verstrekken, inclusief eventuele onderzoeksverslagen van voorgaande scholen of voorschoolse periode. Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn wanneer zij bij ons op school komen. 

Voor kinderen die van een andere basisschool komen, vindt er altijd overleg plaats tussen de intern begeleiders van de beide scholen. Als achteraf blijkt dat ouders belangrijke informative hebben achtergehouden kan de school alsnog van een definitieve inschrijving afzien en besluiten een leerling niet toe te laten. 

6.2. Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van de kinderen wordt goed bijgehouden. Onder andere door middel van observatie en toetsing. In groep 1/2 observeren we de leerlingen systematisch. We gebruiken hiervoor het programma 'leerlijnen in parnassys'.

Vanaf groep 3 worden voor de diverse vakgebieden methodegebonden toetsen afgenomen om zo de vorderingen van de leerlingen binnen de aangeboden lesstof te volgen. Daarnaast worden in alle groepen de Cito-toetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen geven een beeld van de vorderingen van de leerlingen en van het schoolniveau t.o.v. andere scholen. De toetsgegevens e.d. worden door de groepsleerkrachten met de intern begeleider besproken en indien het noodzakelijk is, wordt er afgesproken welke specifieke hulp geboden moet worden. Tweemaal per jaar worden de vorderingen van alle leerlingen met het hele team besproken (schoolniveau). 

Alle resultaten van observaties en toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem (LVS). Hierin worden ook relevante gegevens opgeslagen m.b.t.:

 • Lichamelijke bijzonderheden, voor zover ze van belang zijn voor het leer-en ontwikkelingsproces;
 • Logopedische hulp;
 • Handelingsplannen als er extra individuele hulp geboden wordt;
 • Contacten/afspraken die met ouders gemaakt zijn

Het leerlingendossier wordt zorgvuldig bewaard en beheerd door onze intern begeleider. Een intern begeleider op een basisschool ondersteunt de collega’s met adviezen, hij of zij voorziet hen regelmatig van toetsen, hij of zij bespreekt de resultaten ervan en beheert het leerlingvolgsysteem.

In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets afgenomen.

Hoe krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind?

 • De vorderingen van uw kind kunt u volgen op het ouderportaal van parnassys. Dit is een digitaal platform waar u als ouders alle toetsresultaten kunt terugvinden;
 • Er is vier maal per jaar een gespreksavond op school, waarvan de eerste een oudervertelgesprek is. In dit gesprek vertellen de ouders a.d.h.v. de door hen ingevulde vragenlijst over hun kind en gaan daar met de leerkracht over in gesprek;
 • Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis, een rapport met zowel cijfers als woorden. Hierbij wordt een overzicht gevoegd van de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (Cito);
 • In groep 1 en 2 krijgen de kinderen krijgen tweemaal per jaar een map met werkjes en liedjes mee;
 • In groep 2 krijgen de kinderen voor de zomervakantie een geschreven rapport mee;
 • Als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind, wordt u natuurlijk direct ingelicht;
 • Bij vragen of zorgen kunt u altijd tussentijds een afspraak met de leerkracht maken.

6.3. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Om de ontwikkeling van en het onderwijs aan kinderen te verbeteren, gebruiken we Zien, een leerlingvolgsysteem gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling dat gekoppeld is aan ons schooladministratieprogramma. 

Met dit leerlingvolgsysteem observeren en volgen we alle leerlingen. Hiermee onderkennen we de eventuele leer-, gedrags- of werkhoudingsproblemen vroegtijdig.

Door adequaat te reageren, behandelen of te oefenen hopen we mogelijke problemen te kunnen voorkomen.

Daarnaast werken wij op school in alle groepen met de methode Kwink. Kwink is een methode voor sociaal emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige en positieve groep. Elke twee weken staat er een thema centraal, waarmee alle groepen aan het werk zijn. D.m.v. de 'Kwink van de week' leren de kinderen de vaardigheden die horen bij het doel van de les. Aan het begin van schooljaar (de zes gouden weken) en na de kerstvakantie (de twee zilveren weken) wordt er actief geinvesteerd in het vormen van een positieve groep. 

6.4. Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De groepsleerkracht zal alles doen wat binnen zijn/haar mogelijkheden ligt om die kinderen extra aandacht of hulp te schenken. Lukt dit niet meer, dan wordt de intern begeleider ingeschakeld. Gezamenlijk wordt er gekeken of er aanleiding is om speciale hulp te bieden. Als daartoe wordt overgegaan, worden de ouders altijd op de hoogte gesteld en bij het proces betrokken. Soms kan het nodig zijn om externe deskundigen te raadplegen. Hierbij valt te denken aan de orthopedagoog of de ambulant begeleider uit een school voor speciaal basisonderwijs. Als er buiten de school hulp wordt gezocht, worden de ouders hiervan in kennis gesteld en zo nodig om toestemming gevraagd. Ons streven is om een leerling zo lang mogelijk op De Schelp te kunnen houden, maar er kan geadviseerd worden om naar een speciale basisschool te gaan.

Extra hulp wordt in de klas gegeven door de leerkrachten of buiten de klas door de onderwijsassistenten die aan onze school verbonden zijn.

6.5. Meer- en hoogbegaafden leerlingen

De leerlingen die op cognitief gebied hoger scoren dan de gemiddelde leerling willen we leren hun talenten volledig te benutten. De methoden van de kernvakken bieden al verrijkingsstof aan. Als blijkt dat de leerlingen hier niet genoeg aan hebben en meer uitdaging nodig hebben, krijgen zij het werk in de klas compact aangeboden, waardoor er tijd vrijkomt voor verdieping en verrijking. Daarnaast hebben we een plusklas, waar de leerlingen vanaf groep 5 naar toe kunnen gaan. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider, de groepsleerkracht en de ouders.

Vanaf dit schooljaar wordt ons team uitgebreid met een externe deskundige op het gebied van meer-en hoogbegaafdheid. Zij zal gaan lesgeven in de plusklas en ons en de betreffende leerlingen begeleiden en ondersteunen. Daarnaast zal zij samen met ons het beleidsplan meer-en hoogbegaafdheid gaan herzien

 

 

6.6. Plusklas

Eén keer per week kunnen leerlingen uit groep 5 t/m 8 naar de Plusklas. Daar krijgen zij uitdagende en verrijkende opdrachten, buiten de gewone leerstof om. Ook hebben zij een plusmap met uitdagend en verrijkend werk, welke zij in de klas moeten maken. De lesstof wordt zoveel mogelijk compact aangeboden, zodat zij ook tijd hebben om het verrijkingswerk in de klas te maken. Dit wordt tijdens de Plusklasmomenten met de kinderen besproken. Indien een leerling hinder ondervindt van zijn eigen begaafdheid kan het aangemeld worden om ook wekelijks een dagdeel naar de Kangoeroeklas te gaan.

Voor de plusklas hebben we een externe deskundige aangenomen. Zij zal vanaf dit schooljaar wekelijks op dinsdagmiddag lesgeven in de plusklas. De eerste dinsdagmiddag van de maand is er geen plusklas. De leerkracht van de plusklas zal op die middagen de meer-en hoogbegaafde kinderen uit lagere groepen begeleiden. Ook zal zij de leerkrachten ondersteunen en begeleiden.

6.7. De Kangoeroeklas met sprongen vooruit!

Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen.

Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling.
 • Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden.
 • Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school.

In september verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

6.8. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd.

De basisondersteuning  en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

6.9. Aanmelden en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2  paragraaf 5.2 (zie website Samenwerkingsverband - https://swv2804.nl/) waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie.

De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

6.10. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het moeilijkheden of zorgen op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel, te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen success.
 4. Uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

 Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het zorgtraject?

We onderscheiden de volgende stappen:

- Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.

- Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.

- Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen.

U krijgt daarvan een verslag.

- Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt een van de volgende adviezen:

 1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
 2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
 3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
 4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

 

M.L. Strootman       M.P. den Hartog
Maseratilaan 14 Biezenvijver 5      
3261 NA Oud-Beijerland     3297 GK Puttershoek   
Tel.0186 - 62 14 61 Tel. 078 - 629 59 94
r.strootman@csgdewaard.nl   denhartog@acishw.nl  

                              

 

6.11. Door- en uitstroom van leerlingen

Zittenblijven is een wat beladen woord. Toch besluiten we wel eens, in nauw overleg met de ouders, om kinderen een jaar extra de gelegenheid te geven om wat te rijpen. Als dit gebeurt, komt dat voornamelijk voor in de onderbouw. Onze visie is ook dat kinderen beter langer in de kleutergroepen kunnen doorbrengen, dan dat er geprobeerd wordt om zo snel mogelijk naar groep 3 te gaan.

6.12. Doorstroom van kleuters

Leerlingen dienen een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen. Bij de kleuters werken wij met de leerlijnen jonge kind in parnassys. Hierin houden we bij hoever een leerling met zijn/haar ontwikkeling is en gebruiken dit om de doelen voor de volgende periode te plannen. De leerlijnen jonge kind zijn gericht op de cognitieve ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek en spel. Gedurende de kleuterperiode zit een kleuter in groep 1/2. Op die manier kunnen we met ieder kind werken op zijn/ haar niveau en krijgen ze dus niet alleen de stof uit groep 1 of groep 2 aangeboden, maar kan er per vakgebied aangesloten worden bij hun ontwikkeling. Tijdens deze periode blijft de kleuter ook bij dezelfde leerkrachten. De leerkrachten kunnen op deze manier de ontwikkeling goed volgen en aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Aan het einde van de kleuterperiode, bij de overstap naar groep 3 wordt er gekeken hoever een leerling is met de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind. Er wordt een weloverwogen afweging gemaakt in welke groep het ononderbroken ontwikkelingsproces het beste kan worden voortgezet. De ouders worden gedurende de periode in groep 1/2 betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en de doorstroom naar groep 3.

 

6.13. Uitstroom

Als een leerling onze school verlaat vanwege verhuizing, overgang naar het voortgezet onderwijs of bij verandering van school, krijgt de nieuwe school en de ouders/verzorgers een onderwijskundig rapport.

6.14. De overgang naar het voortgezet onderwijs

Er is jaarlijks, meestal in januari, een speciale voorlichtingsavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs. Alle besturen van de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk afgesproken om de Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer als instrument te hanteren bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. In de Plaatsingswijzer komen de resultaten van de Cito-toetsen van groep 6, 7 en 8. Het betreft de Cito-M (-idden) toetsen, waarbij de resultaten van begrijpend lezen en rekenen het zwaarst wegen. Met alle ouders wordt in de loop van februari een gesprek gehouden over de schoolkeuze. Naast de uitkomst van de plaatsingswijzer telt bij het definitieve advies in groep 8 ook het onderwijskundig rapport dat door de leerkracht is ingevuld. Hierin staan belangrijke gegevens m.b.t. de werkhouding, sociale ontwikkeling, motivatie, stimulerende en belemmerende factoren. Samen vormen ze een totaal plaatje waarop het advies gebaseerd wordt. Het advies is niet meer gebaseerd op een foto van een paar dagen (de Centrale Eindtoets), maar op een film van drie jaar. De doorslaggevende betekenis van de Centrale Eindtoets is verleden tijd. Mocht de Centrale Eindtoets beter gemaakt worden dan verwacht, dan kan de basisschool het schooladvies heroverwegen: dit gebeurt uiteraard in overleg met de ouders. Als het resultaat van de Centrale Eindtoets minder goed is dan verwacht, mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. De uitslag van de Centrale Eindtoets wordt wel doorgegeven aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs geldt dat ouders beslissen naar welke school hun kind gaat: de school geeft slechts een advies. Of een kind al dan niet wordt toegelaten hangt af van de school voor voortgezet onderwijs. De toelatingscommissie kijkt in eerste instantie naar het schooladvies.

In de Hoeksche Waard vindt er jaarlijks in januari een terugkoppelingsbijeenkomst plaats tussen de leerkrachten van de basisscholen en de mentoren van de brugklassen. Er wordt dan gesproken over de leerlingen die net gestart zijn in het voortgezet onderwijs. 

6.15. Veiligsheidbeleid

Onze school beschikt over een sociaal en fysiek veiligheidsplan, met als doel het waarborgen van de veiligheid van de leerlingen, leraren en alle anderen die op school aanwezig zijn. Het anti-pestprotocol en het gedragsprotocol is als bijlage toegevoegd aan dit veiligheidsplan (zie de website van onze school).

6.16. Beleid schorsing en verwijdering van leerlingen

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkracht, directie en het College van Bestuur. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. Het beleidsplan ‘Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en is na te lezen op de website van CSG De Waard’.  Op schoolniveau hebben we een gedragsprotocol opgesteld, waarin de te volgen stappen beschreven staan.

7. De kwaliteit van ons onderwijs

PLANNEN

Niet alleen het onderwijs is in beweging, de hele maatschappij verandert in razend tempo. Dat betekent ook voor de werkers in het basisonderwijs verandering, nascholing, studie, vernieuwing van de manier van werken en het beoordelen en aanschaffen van nieuwe onderwijsmethodes. Aan al deze zaken wordt op De Schelp veel aandacht besteed. We willen namelijk de kwaliteit van ons onderwijs goed in de gaten houden en waar het mogelijk is, verbeteren. Daarom werken we planmatig aan de ontwikkeling van onze school. Stelselmatig worden de verschillende onderdelen van de school geëvalueerd, bijvoorbeeld door alle betrokkenen een vragenlijst in te laten vullen. Van de daaruit voortkomende verbeterpunten bepalen we de prioriteiten voor de komende jaren. Dit vindt u terug in ons schoolplan (zie website). De verbeterpunten worden verdeeld over vier jaar en uitgewerkt in jaarplannen.

Ook de onderwijsinspectie meet de kwaliteit van onze school. We zijn op de goede weg, blijkt uit bovenstaande onderzoeken.

7.1. Speerpunten

Samen met het team hebben we de volgende speerpunten bepaald:

 • het handhaven van een veilig schoolklimaat, waarin de kinderen met plezier naar school gaan, er aandacht is voor positieve groepsvorming en pesten wordt voorkomen;
 • structureel aandacht besteden aan de de brede ontwikkeling van de kinderen:
  • bewegingsonderwijs, creatieve vakken, cultuureducatie, muziek en wetenschap&techniek;
  • Engelse les voor groep 1 t/m 8;
 • school en ouders werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van het kind (ouderbetrokkenheid 3.0);
 • het verder ontwikkelen van de didactische vaardigheden van de leerkrachten die nodig zijn om gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs te bieden, waarbij het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van zowel de groep als geheel als de individuele leerling

7.2. De resultaten van ons onderwijs

Resultaten eindtoets

De resultaten van de individuele leerlingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en met ouders gedeeld. De uitslag van de Centrale Eindtoets is niet meer bepalend voor het schooladvies, maar blijft toch voor iedere leerling op zich interessant. Ook is het voor de school belangrijk, want de Centrale Eindtoets geeft aan hoe het schoolgemiddelde zich landelijk en regional verhoudt t.o.v. andere scholen. Op onze school doen alle leerlingen mee aan de Centrale Eindtoets.In 2018-2019 hebben wij IEP als Eindtoets gekozen, de maximale score van de IEP eindtoets is 100.

Afgelopen schooljaar heeft er, vanwege de corona crisis en de daarbijbehorende schoolsluiting, geen Centrale Eindtoets plaatsgevonden. 

Scores Eindtoets van de laatste 5 jaren:

2020 x
2019 81,1
2018 535,9
2017 534,9
2016 540,2

Zie www.scholenopdekaart.nl 

De score van 2019 ligt net iets onder het landelijk gemiddelde (81,8), maar ruim boven de ondergrens van de inspectie. Bij ons op school hebben we 6% gewichtsleerlingen, de ondergrens bij dit aantal is 79,1. De score past bij onze verwachting van deze groep. De score past bij onze verwachting van deze groep. Het advies dat IEP n.a.v. de gemaakte eindtoets gegeven heeft, komt bij bijna alle leerlingen overeen met het advies wat wij gegeven hebben. Bij vier leerlingen hebben wij het advies heroverwogen, maar niet bijgesteld. 

7.3. Uitstroom

Het afgelopen jaar gingen de leerlingen van groep 8 naar het volgende vervolgonderwijs:

VMBO basis  2
VMBO basis/kader 1
VMBO kader / kader+ 2
VMBO gemengde leerweg 1
MAVO 2
MAVO / HAVO 8
HAVO 2
HAVO / VWO 2
ATHENEUM 6

 

zie: www.scholenopdekaart.nl

Een kanttekening. Een toets is een momentopname.

Als er veel zwakke kinderen in een bepaalde groep zijn, dan keldert het gemiddelde van de klas. Het omgekeerde geldt ook. We moeten dus voorzichtig zijn met het interpreteren van toetsgegevens. Om te beoordelen of De Schelp een goede school is, is er natuurlijk meer te bekijken dan toetsscores. Sfeer bijvoorbeeld is niet te meten.

Elk jaar houden we een onderzoek onder de leerlingen van groep 5 t/m 8. Het ene jaar tevredenheid en het andere jaar sociale veiligheid. Eén keer per twee jaar houden we een onderzoek onder de leerkrachten en ouders: tevredenheid en veiligheid. In de weekbrief houden we u op de hoogte van de resultaten. Bovengenoemde gegevens dienen met dezelfde omzichtigheid te worden behandeld als Cito-scores en Eindtoets-scores. e kunt er namelijk niet aan zien, hoe succesvol de leerlingen zijn op die scholen.

7.4. Studiedagen

Onze school is een lerende organisatie, een school die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur, waarin gestalte gegeven wordt aan individueel en collectief leren en expertise-uitwisseling. Jaarlijks volgen de leerkrachten scholing die aansluit bij de speerpunten van de school of hun eigen ontwikkeling. Dit schooljaar volgt het hele team de scholingen:

 • coöperatieve leerstrategieën: twee scholingsbijeenkomsten van vorig schooljaar zijn, de corona-maatregelen, doorgeschoven naar komend schooljaar;
 • Expliciete Directe Instructie (EDI); tweejarige teamscholing;
 • cursus Onderzoekend leren in het lokaal van de Toekomst van CSG De Waard.

Daarnaast hebben de leerkrachten zich ingeschreven voor diverse andere scholingen. 

Naast de scholing hebben we ook studiedagen met het team. De meeste vinden plaats op woensdagmiddag, maar voor dit schooljaar hebben we ook één studiedag gepland waarop de leerlingen extra vrij zijn. Dit is op maandag 1 maart 2021. Op deze studiedagen zijn we met het hele team bij elkaar en werken we aan de schoolontwikkeling en aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

7.5. Inspectie

Wilt u iets weten van de Inspectie van het onderwijs of heeft u vragen over het onderwijs, dan kunt u terecht bij:

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt

vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 (lokaal tarief)

7.6. Overzicht kwaliteitsmetingen

Wij willen continu werken aan de verbetering van onze kwaliteit, daarom zetten we jaarlijks vragenlijsten uit onder onze leerlingen en tweejaarlijks onder de ouders en leerkrachten. Ook meten we de (basis)kwaliteit van ons onderwijs door het uitzetten van zelfevaluaties en de Quick Scans. Met de Quick Scan onderzoeken we vierjaarlijks alle aspecten van ons onderwijs. D.m.v. de Quick Scan hebben we snel een goed en betrouwbaar beeld van wat er goed gaat en waar we aan moeten werken. 

Overzicht:

Veiligheid  Jaarlijks onder leerlingen en tweejaarlijks onder leerkrachten en ouders
Tevredenheid Tweejaarlijks onder leerlingen, leerkrachten en ouders
Basiskwaliteit Tweejaarlijks onder het team
Quickscans Jaarlijks onder het team en de staf
Zelfevaluatie Strategisch Beleidsplan Tweejaarlijks onder de staf en een aantal teamleden

 

In schooljaar 2019- 2020 hebben we onderstaande vragenlijsten uitgezet:

 • zelfevaluatie strategisch beleidsplan
 • veiligheid leerlingen
 • basiskwaliteit

De geplande Quickscans voor het team en de staf hebben we vanwege de schoolsluiting en het afstandsonderwijs niet uitgezet. Daarentegen hebben we de vragenlijst Basiskwaliteit uitgezet omdat het visitatieteam van CSG De Waard in januari 2020 een interne audits heeft uitgevoerd.

 

 

 

7.6.1. Veiligheid leerlingen 2020

In februari 2020 hebben we onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst veiligheid uitgezet. De respons op deze vragenlijst was 100%, alle leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. Wij hebben de norm op 3 gezet, dit is een hoge norm bij een 4-puntsschaal. 

De vragenlijsten zijn met het team geëvalueerd op de vergadering van 5 maart 2020. Op 6 april  2020 is de vragenlijst besproken in de MR. Aan alle ouders is het evaluatiedocument op 12 juni 2020 gemaild.

Op alle beleidsterreinen in deze vragenlijst scoren we boven de norm:

 1. Veiligheidsbeleving (3,56)
 2. Het optreden van de leraar (3,27)
 3. De opstelling van de leerling (3,15)
 4. Welbevinden (3,30)
 5. Fysieke veiligheid (3,66)
 6. Sociale veiligheid (3,59)
 7. Psychische veiligheid (3,65)
 8. Materiële zaken (3,61)

Van de leerlingen hebben voor de veiligheid het rapportcijfer 8,5 gekregen. De leerlingen geven onze school het rapportcijfer 8,3 (ik heb het naar mijn zin op school). 

Op alle beleidsterreinen scoren we ruim boven de norm. We zijn blij met dit resultaat. Ten opzichte van voorgaande jaren is de score, en daarmee ook de veiligheidsbeleving van de leerlingen, weer verder omhoog gegaan. 

Op vijf  indicatoren scoren we net onder de norm:

 • Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen (2,90)
 • Ik durf er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten (2,97)
 • Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten (2,97)
 • Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij  pesten (2,98)
 • Ik help kinderen als ze gepest worden (2,98)

In het evaluatiedocument hebben we de vragenlijst geëvalueerd en beschreven welke stappen we gaan ondernemen. 

CBS De Schelp scoort als school een 3,46. Daarmee scoort we ruim voldoende. Ten opzichte van voorgaande jaren is de score, en daarmee ook de veiligheidsbeleving van de leerlingen, verder omhoog gegaan. De interventies die wij genomen hebben zoals: het aanschaffen van een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling (Kwink) voor groep 1 t/m 8, de gouden schoolregels, de groepsvormingslessen (gouden en zilveren weken), de gescheiden pauzes en het aanpassen van het anti-pestprotocol, werpen hun vruchten af. Het bevestigt dat we in een paar jaar een veilig schoolklimaat hebben kunnen realiseren. We moeten echter blijven werken aan een veilig schoolklimaat, want een veilig schoolklimaat is de basis om je te gaan ontwikkelen/ontplooien. 

 

 

 

7.6.2. Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid leerlingen 2019

In februari 2019 hebben we onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst tevredenheid uitgezet. De respons op deze vragenlijst was 98%, op twee leerlingen na hebben alle leerlingen de vragenlijst ingevuld. Wij hebben de norm op 3 gezet, dit is een hoge norm bij een 4-puntsschaal. 

De vragenlijsten zijn met het team geëvalueerd op de vergadering van 7 maart 2019. Op 1 april  2019 is de vragenlijst besproken in de MR. Aan alle ouders is het evaluatiedocument op  19 april 2019 gemaild.

Op alle beleidsterreinen, behalve het beleidsterrein informatie, in deze vragenlijst scoren we ruim boven de norm en zijn de laagste scores ook ruim boven de norm.:

 1. Kwaliteit (3,44)
 2. Schoolklimaat (3,15)
 3. Veiligheid (3,32)
 4. Welbevinden (3,03)
 5. Pedagogisch handelen (3,63)
 6. Lesgeven (3,51)
 7. Ondersteuning leerlingen (3,53)
 8. Informatie (2,93)

CBS De Schelp scoort als school een 3,32. Daarmee scoort de school ruim voldoende. CBS De Schelp krijgt van de leerlingen het rapportcijfer 8,1. 

In het evaluatiedocument hebben we de vragenlijst geëvalueerd en beschreven welke stappen we gaan ondernemen. De indicator 'Ik vind dat de school de leerlingen voldoende betrekt bij het verbeteren van de kwaliteit op school (informatie)' willen we hier toch toelichten. 

We herkennen deels dat de kinderen nog niet voldoende betrokken worden bij het verbeteren van de kwaliteit van de school. In schooljaar 2017-2018  hebben we een leerlingenraad (Kidsraad) ingesteld. In de Kidsraad mogen de leerlingen meedenken en meepraten over allerlei zaken van de school. Het kan zijn dat de kinderen dat niet interpreteren als betrokken worden bij het verbeteren van de kwaliteit van de school. Het is de vraag of deze indicator duidelijk is voor de kinderen en hoe ze de vraag geïnterpreteerd hebben: weten ze wat er onder kwaliteit verstaan wordt?  Ook is het mogelijk dat de kinderen die in de Kidsraad zitten de andere kinderen uit de groep hier te weinig bij betrekken.

We zullen daarom in het team en In de Kidsraad gaan bespreken hoe we de kinderen meer kunnen betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit van onze school en hoe we de kinderen voldoende op de hoogte kunnen houden van allerlei schoolzaken.

 

7.6.3. Tevredenheid ouders

Tevredenheid ouders

In februari 2019 hebben we onder de ouders/verzorgers de vragenlijst tevredenheid uitgezet. De respons op de vragenlijst was 77%: 106 van de 137 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Wij hebben de norm op 3 gezet, dit is een hoge norm bij een 4-puntsschaal. 

De vragenlijsten zijn met het team geëvalueerd op de vergadering van 7 maart 2019. Op 1 april  2019 is de vragenlijst besproken in de MR. Aan alle ouders is het evaluatiedocument op  19 april 2019 gemaild.

 1. Kwaliteit (3,25)
 2. Schoolklimaat (3,30)
 3. Veiligheid (3,18)
 4. Welbevinden (3,36)
 5. Pedagogisch handelen (3,45)
 6. Lesgeven (3,18)
 7. Ondersteuning leerlingen (2,96)
 8. Informatie (3,02)

CBS De Schelp scoort als school een 3,21. Daarmee scoort de school voldoende. CBS De Schelp krijgt van de ouders het rapportcijfer 7,5. Dit is ruim voldoende.

Op het beleidsterrein ‘ondersteuning leerlingen’ na, scoren we op alle beleidsterreinen (ruim) boven de norm. In het evaluatiedocument hebben we de vragenlijst geëvalueerd en beschreven welke stappen we gaan ondernemen. 

Uit de vragenlijst blijkt dat:

 • 95% van de ouders onze school een goede school vindt;
 • 94% van de ouders onze school er verzorgd uit vindt zien;
 • 91% van de ouders vindt dat de leraren op een prettige manier met hun kind omgaan.

‘De Schelp is een gezellige school met aandacht voor iedereen’

De school heeft de afgelopen jaren echt een positieve stijgende lijn laten zien op alle fronten.

7.6.4. Tevredenheid leerkrachten

In februari 2020 is er geen vragenlijst tevredenheid onder de leerkrachten afgenomen. Volgend jaar staat het weer op de planning. 

Tevredenheid leerkrachten

In februari 2019 hebben we onder de leerkrachten de vragenlijst tevredenheid uitgezet. De respons op de vragenlijst was 95%: 18 van de 19 medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld  Wij hebben de norm op 3 gezet, dit is een hoge norm bij een 4-puntsschaal. 

De vragenlijsten zijn met het team geëvalueerd op de vergadering van 7 maart 2019. Op 1 april  2019 is de vragenlijst besproken in de MR. 

 1. Kwaliteit (3,27
 2. Schoolklimaat (3,56)
 3. Veiligheid (3,85)
 4. Welbevinden (3,74)
 5. Pedagogisch handelen (3,53)
 6. Lesgeven (3,43)
 7. Ondersteuning leerlingen (3,27)
 8. Informatie (3,76)

CBS De Schelp scoort als school een 3,55. Daarmee scoort de school goed. CBS De Schelp krijgt van de leerkrachten het rapportcijfer 8,2. Dit is goed

7.6.5. Basiskwaliteit 2020

Voorafgaand aan de visitatie op 28 januari 2020, hebben we de basiskwaliteit gemeten in 'Mijn Schoolplan'. 

De meting van de basiskwaliteit is gebaseerd op de eisen van de inspectie. Er is gebruik gemaakt van een 4-puntsschaal:

 • KA2: Kwaliteitscultuur (3,42)
 • OP2: Zicht op ontwikkeling (3,42)
 • OP3: Didactisch handelen (3,50)
 • OR1: Resultaten (3,15)
 • SK1: Veiligheid (3,56)

Op alle beleidsterreinen scoren we boven de norm en gemiddeld 3, 46 dit is ruim voldoende. Bij alle beleidsterreinen is echter nog wel winst te behalen en hier zijn we dan ook actief mee aan het werk. We werken planmatig aan verbeteractiviteiten en werken toe naar een professionele cultuur, waarin we met elkaar en van elkaar leren. We zijn een school in ontwikkeling en continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. In de afgelopen jaren hebben we al veel bereikt, daar zijn we trots op. We zijn ons er van bewust dat er nog genoeg te verbeteren valt, maar ook dat we niet alles tegelijk kunnen. Als we willen dat onze veranderingen ook en geïmplementeerd en geborgd worden, zullen we daar de tijd voor moeten nemen en keuzes maken: we kunnen niet alles tegelijk en gaan aan het werk met wat de hoogste prioriteit heeft!

Het oordeel van de visitatiecommissie is dat we voldoen aan de basiskwaliteit. Met de door hen gestelde vragen en feedback gaan we dit schooljaar aan de slag.

We zullen ons dit schooljaar voornamelijk gaan richten op het speerpunt uit ons schoolplan:

In 2022 beschikken de leerkrachten over de didactische vaardigheden die nodig zijn om gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs te bieden, waarbij het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van zowel de groep als geheel als de individuele leerling.

Hierbij richten we ons specifiek op het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Basiskwaliteit 2019

De meting van de basiskwaliteit is gebaseerd op de eisen van de inspectie. Er is gebruik gemaakt van een 4-puntsschaal:

 • Aanbod - 3
 • Zicht op ontwikkeling  - 3.1
 • Didactisch handelen - 3
 • (Extra) ondersteuning - 3,22
 • Samenwerking- 3,08
 • Toetsing en afsluiting - 4
 • Veiligheid - 3,36
 • Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] - 3,13
 • Resultaten  - 3
 • Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]  2,33
 • Vervolgsucces [geen wettelijke eisen - 3
 • Kwaliteitszorg - 3,4
 • Kwaliteitscultuur - 3
 • Verantwoording en dialoog - 2,5

Op één van bovengenoemde onderdelen scoren we goed/uitstekend, op elf onderdelen een (ruim) voldoende en op 2 onderdelen scoren we onvoldoende (score onder de drie).

De aandachtspunten vanuit de meting basiskwaliteit hebben we opgenomen in het schoolplan en wordt uitgewerkt in onze jaarplannen.

Sociale en maatschappelijke competenties:

Burgerschap en sociale integratie is een ontwikkelpunt van de school, ondanks dat we wel veel aandacht besteden aan burgerschap. Moeten we nog vastleggen welke maatschappelijke competenties we van belang vinden en hoe we hier aandacht aan gaan besteden (burgerschap en sociale integratie zie schoolgids 5.3). We beschikken we over een leerlingvolgsysteem voor de sociale ontwikkeling (ZIEN voor groep 1 t/m 8), we gebruiken dit als observatiesysteem, maar hebben geen normen en toetsen, 

Verantwoording en dialoog

De aandachtspunten onder 'verantwoording en dialoog' hebben grotendeels betrekking op het vermelden van de uitslagen van metingen en vragenlijsten in de schoolgids. Met ingang van deze schoolgids (2019-2020) zijn deze punten toegevoegd in de schoolgids en is het geen aandachtspunt meer. 

7.6.6. Kwaliteitsmeting Quick Scans

In april 2020 is er, door de schoolsluiting en het afstandsonderwijs, geen Quick Scan uitgezet onder de leerkrachten en de staf.

Binnen CSG De Waard zijn we gestart met het verwerken van onze ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg in een herzien beleidsplan Kwaliteitszorg en Ambitie. De inzet van de Quick Scans zal vanaf volgend schooljaar herzien worden. 

Quick Scan 2019

In april 2019 is de Quick Scan uitgezet onder de leerkrachten. Ook is er een Quick Scan uitgezet onder de staf (management van De Schelp). Een Quick Scan geeft snel een goed en betrouwbaar beeld van wat er goed gaat en waar we aan moeten werken. De Quick Scan bevat vragen over de verschillende beleidsterreinen. 

Ouick Scan staf:

 • externe contacten - 3,44
 • integraal personeelsbeleid - 3,53

De respons op de vragenlijst was 100%: 3 van de 3 medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld  Wij hebben de norm op 3 gezet, dit is een hoge norm bij een 4-puntsschaal. De Quick Scan is op 28 mei 2019 besproken met het team en op 17 juni 2019 in de MR.

We scoren als school een 3,51, dit is goed. We scoren op allebei de beleidsterreinen én op alle indicatoren ruim boven de norm. De beleidsterreinen 'externe contacten' en 'integraal personeelsbeleid', zijn op onze school op orde. Wel is het herzien van onze visies een
aandachtspunt. Stap voor stap zullen we onze visies bepalen (herzien). Voor dit schooljaar staat onze visie op rekenonderwijs en onze visie op ICT op de planning.

Quick Scan team:

 • Contacten met ouders - 3,41
 • Aanbod - 3,11
 • Actief Burgerschap en (sociale) integratie - 3,02
 • Schoolleiding - 3,42
 • Doorgaande lijn - 3,20

De respons op de vragenlijst was 79%: 11 van de 14 medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld  Wij hebben de norm op 3 gezet, dit is een hoge norm bij een 4-puntsschaal. De Quick Scan is op 28 mei 2019 besproken met het team en op 17 juni 2019 in de MR.

We scoren als school een 3,31, dit is ruim voldoende. We scoren op alle beleidsterreinen (ruim) boven de norm. Op vijf indicatoren scoren we (net) onder de norm, waarvan er drie horen bij het
beleidsterrein (actief) burgerschap en (sociale) integratie. Dit is en blijft een aandachtspunt in ons school (jaar)plan en gaan we volgend schooljaar actief mee aan het werk. Daarnaast is het aansluiten op de onderwijsbehoeften de individuele leerlingen een speerpunt in ons nieuwe schoolplan. We
richten ons op het ontwikkelen van de didactische vaardigheden die nodig zijn om gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs te bieden, waarbij het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van zowel de groep als geheel als de individuele leerling.

8. De ouders

CONTACT OUDERS EN SCHOOL

Contacten met ouders vinden wij heel belangrijk. Ouders van kleuters lopen vaak wat gemakkelijker even de school binnen om een praatje te maken met de groepsleerkracht. Maar ook voor ouders van oudere kinderen willen we laagdrempelig zijn. Als u vragen heeft, zich zorgen maakt of er spelen dingen, kom dan gerust even binnen: de deur staat voor u open (voor grotere onderwerpen graag even een afspraak maken).

Bij de directeur kunt u altijd even binnenlopen voor een korte vraag of opmerking. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u het beste een afspraak maken, dit kan telefonisch of per mail.

Daarnaast hebben we ook onze vaste contactmomenten (de data zullen in de jaarplanning bekend gemaakt worden):

 • In de tweede schoolweek van het nieuwe schooljaar organiseren we een informatieavond. Tijdens deze avond vertellen de leerkrachten aan de ouders wat er het komende schooljaar aan bod komt en is er de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en vragen te stellen.
 • Vier keer per jaar houden we de zogenaamde ‘tienminutengesprekken’. U krijgt hiervoor een uitnodiging. U kunt dan zelf beslissen of u er gebruik van maakt. In geval van gescheiden ouders stellen we het erg op prijs als u probeert samen te komen. Mocht dat door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan graag de ene ouder de ene gespreksavond en de andere ouder de volgende;
  • de eerste gespreksavond een oudervertelgesprek zijn. De ouders vertellen, als ervaringsdeskundigen, over hun kind gericht op het welbevinden en de ontwikkeling;
 • Tijdens de gespreksavonden is de directeur ook aanwezig en kunt u een afspraak maken of gewoon even binnenlopen;
 • Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 zijn er:
  • in november de voorlopige adviesgesprekken
  • in januari een informatieavond over het voortgezet onderwijs
  • in februari de schoolkeuze gesprekken;
 • In januari 2019 willen we een informatieavond organiseren over ouderbetrokkenheid 3.0. Tijdens deze informatie willen we samen met de ouders nadenken hoe we bij ons op school invulling willen geven aan ouderbetrokkenheid 3.0;
 • Wekelijks ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de meest actuele informatie over onze school. Deze weekbrieven zijn ook terug te vinden op onze website;
 • De groepsleerkrachten mailen wekelijks een overzicht met daarin de informatie op groepsniveau;
 • Via de website https://deschelp.csgdewaard.nl, die we steeds proberen zo actueel mogelijk te houden;
 • Ook kunt u ons volgen op Facebook

8.1. Ouderbetrokkenheid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind een positief effect heeft op de werkhouding, de resultaten en het welbevinden van hun kind.  Daarom is het belangrijk dat ouders bij hun kind navragen hoe hun dag is geweest, zicht hebben op welk huiswerk gemaakt moet worden en ze daarbij ondersteunen. Doorslaggevend is of een kind ervaart dat ouders en school op één lijn zitten. Als dat, om welke reden dan ook niet lukt, neem dan contact met de leerkracht op om het probleem op te lossen. Wij willen investeren in de relatie met de ouders en een partnerschap versterken, zodat school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. De leerkrachten als onderwijsprofessionals en de ouders als ervaringsdeskundigen (ouderbetrokkenheid 3.0).

8.2. Ouderparticipatie

Bij veel activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar. Alle ouders worden in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor dit soort werkzaamheden. We hebben de hulp van ouders nodig bij:

 • schoolzwemmen
 • excursies
 • handvaardigheid en textiele werkvormen
 • overblijven
 • praktische verkeerslessen
 • bibliotheekbezoek
 • controle hoofdluis
 • enzovoort

Als u nog niet meedoet en het lijkt u leuk om wat te doen in school, laat het ons dan even  weten.

Als ouders worden ingezet bij ondersteunende werkzaamheden, blijft de verantwoordelijkheid liggen bij de leerkrachten. Het spreekt vanzelf dat de ouders geen informatie verstrekken over leerlingen en/of individuele leerresultaten aan anderen, dan aan de leerkracht.

Bij ons op school werken we met een klassenouder. In elke groep wordt een klassenouder aangewezen. De klassenouder gaat, in overleg met de groepsleerkrachten, op zoek naar ouders die willen helpen bij schoolactiviteiten zoals een natuuruitstapje naar Klein Profijt, een boerderijbezoek, de praktische verkeerslessen van School op Seef, Koningsspelen en bij de sporttoernooien. Tijdens de informatieavond in september zal hier meer informatie over worden verstrekt.

 

8.3. De medezeggenschapraad (MR)

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een fijne, meelevende en meedenkende medezeggenschapsraad hebben op De Schelp.  De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur een gedeelte van elke vergadering als adviserend lid bij. De MR is in principe “breed inzetbaar” en heeft het recht om te kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over dingen die de school aangaan. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal 5 keer per jaar, maar meestal vaker. Ouders kunnen altijd leden van de MR aanspreken over problemen, ideeën etc. die de school aangaan (zie website)

E-mail: mr.deschelp@csgdewaard.nl

8.4. De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren en coördineren. Deze activiteiten bestaan o.a. uit: vieringen van sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen/sportdag enz.

Een van de doelstellingen is ook om zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken. Enthousiaste ouders, die zich in willen zetten voor de ouderraad kunnen zich, na een oproep in de nieuwsbrief, aanmelden. Wilt u nadere informatie hierover, de namen van de ouders die in de ouderraad zitten vindt u achterin deze schoolgids. Bij hen kunt u nadere informatie krijgen (zie website).

8.5. Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Toch vraagt elke basisschool in Nederland aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor een aantal belangrijke activiteiten waarvoor we geen vergoeding van de Rijksoverheid ontvangen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen, sportdag e.d

De kosten zijn op dit moment: €20,00 per schooljaar per kind. U ontvangt hiervoor een rekening. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, vinden we het fijn om te constateren dat iedereen deze betaalt.

Het IBAN van de ouderraad is:

NL41 RABO 0354 3093  74

t.n.v. CSG De Waard inzake Ouderraad De Schelp

8.6. Sponsoring

Door de Stichting CSG De Waard is een Sponsorbeleidsplan opgesteld. Ook op De Schelp wordt gehandeld volgens genoemd beleidsplan. In het kort komt het er op neer dat we met betrekking tot sponsoring terughoudend zijn. Als een sponsor zich op eigen initiatief meldt, dan zullen wij geval voor geval bekijken of we op het voorstel ingaan of niet.

8.7. Verzekering

De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.

8.8. AVG/PRIVACY

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

 

 

 

8.9. Onderzoeken door externen

Als school participeren wij, in beperkte mate, in onderzoeken van bijvoorbeeld HBO opleidingen en Universiteiten. Ouders die daar bezwaar tegen hebben, kunnen die schriftelijk aangeven. 

8.10. Website en app

Onze school heeft in de loop van schooljaar 2017-2018 een geheel nieuwe website gekregen.
Aan deze website is ook een app gekoppeld, die u kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard.
Op de app ontvangt ook push berichten als er nieuws is. Met deze app en website willen we een slag maken in de communicatie met de ouders. De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over 'De Schelp’ kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn. De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan
het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in
ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig
is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt
automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de
specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 hebben de ouders éénmalig een brief ontvangen, waarin we om toestemming hebben gevraagd om wel of geen foto’s te mogen plaatsen op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app en andere privacyvoorkeuren. De voorkeuren kunnen ten alle tijden gewijzigd worden, dit kan door het formulier 'privacyvoorkeuren' opnieuw in te vullen. Ouders van nieuwe leerlingen, ontvangen bij de inschrijving van hun kind(eren) ook dit formulier. 
Ons website adres is: https://deschelp.csgdewaard.nl/
 

 

 

 

9. Organisatorische zaken

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we op school allerlei zaken organiseren.

9.1. Klassenverdeling

Groep Leerkracht Dagen
1 / 2a Sandra Russchen maandag t/m dinsdag
  Francisca Bieshaar woensdag t/m vrijdag
1 / 2b Bianca de Jonge maandag t/m woensdag 
  Ineke Kooijman donderdag en vrijdag (+ 8 woensdagen)
Jeanet Duijts maandag, dinsdag en woensdag om de week
  Susanne Merjenburgh woensdag om de week, donderdag en vrijdag
Anneke van Bleek maandag en dinsdagochtend, donderdag t/m vrijdag
  Karin van den Berg dinsdagmiddag en woensdag
5 Amanda Hovestad maandag t/m vrijdag
6 Annemieke van der Endt maandag en dinsdag
  Bertwin Malenstein woensdag t/m vrijdag
7 Marianne van der Beek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  Helma Heesterman woensdag
8 Yvette Lefevere maandag, woensdag t/m vrijdag
  Hanny Braat dinsdag

9.2. Schooltijden

Maandag 8:30-12:00 uur 13:10-15:15 uur
Dinsdag 8:30-12:00 uur 13:10-15:15 uur
Woensdag 8:30-12:30 uur  
Donderdag 8:30-12:00 uur 13:10-15:15 uur
Vrijdag 8:30-12:00 uur  

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden. Vijf minuten voor elke schooltijd luidt voor alle kinderen de bel. De ouders van groep 1 en 2 mogen hun kinderen tot in het lokaal brengen. Van de ouders van leerlingen vanaf groep 3 verwachten wij dat ze in de gang hun kind(eren) gedag zeggen. De tweede bel luidt 5 minuten later. Dan is iedereen in het lokaal en gaan de ouders weer naar buiten. Wanneer iedereen hieraan meewerkt, kunnen de lessen precies op tijd beginnen en gaat er geen lestijd verloren.

Natuurlijk blijft het mogelijk om voor schooltijd de leerkracht nog even te raadplegen over dringende zaken, maar we willen u vragen om dit zoveel mogelijk na schooltijd of een afspraak te maken.

9.3. Vakanties en vrije dagen 2020 - 2021

Hieronder ziet u het definitieve overzicht van de vakanties voor dit schooljaar, het vakantierooster is ook te vinden op onze website.

Herfstvakantie    : 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie                         : 21 dec 2020  t/m 1 jan 2021
Voorjaarsvakantie    : 22 t/m 26 feb 2021
Studiedag (kinderen vrij) : 1 maart 2021
Goede Vrijdag en Paasvakantie : 2 apr t/m 5 apr 2021
Meivakantie : 26 apr t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsvakantie              : 13 en 14 mei 2021
Pinkstervakantie : 24 mei 2021
Calamiteitendag                    : 16 juli 2021 (vrije dag onder voorbehoud)*
Zomervakantie                      : 19 juli t/m 27 aug 2021

de kinderen zijn vrij op de calamiteitendag, als er gedurende het schooljaar geen calamiteiten zijn geweest en de kinderen geen lesuren gemist hebben. Ongeveer twee weken voor de zomervakantie worden de ouders geïnformeerd of de calamiteitendag een lesdag of vrije dag is. 

Let op: bovenstaande vakanties kunnen afwijken van diverse sites die te maken hebben met reizen en vakanties. Bovenstaande data zijn bindend.

 

10. Leerplicht

In dit hoofdstuk gaat het over ziekmelden en het aanvragen van bijzonder verlof.

10.1. Bericht van verhindering

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, is het van belang dat u de leerkracht daarvan op de hoogte stelt. Er zou uw kind op weg naar school immers ook iets overkomen kunnen zijn.

Wilt u bij afwezigheid van uw kind vóór schooltijd bellen: 078 – 676 1661.

Alleen als we telefonisch niet bereikbaar zijn kunt u een mail sturen naar deschelp@csgdewaard.nl

Bij ziekenhuisopname of andere langdurige afwezigheid neemt u contact op met de leerkracht en/of de directeur.

10.2. Extra vrij voor kinderen

Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij Bureau Leerplicht.

Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw kind regelmatig de school bezoekt. Extra vrij kan daarom in beperkte mate gegeven worden. Extra verlof om drukte rond vakanties te mijden is geen goede reden. 

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakantie niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld zeevarenden. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar een kind vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:

 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen per schooljaar beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier worden mogelijke misverstanden voorkomen. Er wordt echter nooit toestemming verleend voor luxe verlof. Hiermee worden bijvoorbeeld de vrijdagen vóór een vakantie bedoeld of een weekje wintersport. We begrijpen (vaak) de beweegredenen: minder druk, minder duur, maar het mag niet. We zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de Leerplichtambtenaar.

Tenslotte: een verlofaanvraag dient altijd schriftelijk te gebeuren. Bij de conciërge en de directie zijn formulieren daarvoor verkrijgbaar.

11. Informatie over gym, zwemmen en overblijven

Hieronder treft u informatie aan over zwemmen, gymen en overblijven.

11.1. Gym- en zwemtijden

Groep

Dag

Tijd

Activiteit

3

woensdag

08:30 – 09:30 uur

gym

donderdag

08:30 – 09:30 uur

gym

 

maandag

14:30 - 15:15 uur

schoolzwemmen

5

donderdag

09:30 – 10:30 uur

gym

 

maandag 

14:30 - 15:15 uur

schoolzwemmen

6

woensdag

10:30 - 11:30 uur

gym

 

donderdag

11:00 – 12:00 uur

gym

7

woensdag

11:30 – 12:30 uur

gym

 

donderdag

13:15 - 14:15 uur

gym

8

woensdag

09:30 – 10:30 uur

gym

 

donderdag

14:15 - 15:15 uur

gym

11.2. Gymles

Groep 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal. Deze tijden zijn wisselend. Groep 3 t/m 8 gymt in de Kees Verkerkhal.

Ook dit schooljaar zullen de gymlessen weer gegeven worden door vakleerkrachten die in dienst zijn van Regiekr8. Hierdoor gaat de kwaliteit van de gymlessen omhoog en worden de leerkrachten ontlast (vermindering van de werkdruk). 

De groepen die aan het begin van een dagdeel gepland staan, verzamelen zich 10 minuten voor de lesaanvang bij de gymzaal. De les begint op de afgesproken tijd.

De fietsen en/of stepjes worden op school of onder eigen verantwoordelijkheid bij de Kees Verkerkhal gestald en worden aan het einde van de ochtend/middag dáár opgehaald. De groepen die aan het einde van een dagdeel gepland staan, eindigen de les op de vermelde tijd. De leerlingen gaan vanuit de gymzaal naar huis/overblijf.

Regels:

 • Tijdens de lessen bewegingsonderwijs (gym) dragen de leerlingen gymkleding en gymschoenen.
 • Tijdens de lessen bewegingsonderwijs (gym) is het, vanwege veiligheid van de leerling, niet toegestaan om enige hoofdbedekking te dragen.
 • Tijdens de lessen bewegingsonderwijs (gym) en schoolzwemmen is het, in verband met de veiligheid, niet toegestaan om sieraden te dragen aan halzen, armen, polsen, enkels en benen. Het gaat hier dus om arm- en enkelbandjes, kettinkjes e.d. Ook (grote) oorbellen zijn niet toegestaan.
 • Na de lessen bewegingsonderwijs (gym) of schoolzwemmen mogen leerlingen een deodorant gebruiken in de vorm van een deostick of deoroller. Spuitbussen, sprays en verstuivers staan we niet toe.

11.3. Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen wordt gegeven aan de kinderen van groep 4 en 5 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Binnenmaas. Het doel van de lessen is om de kinderen te laten bewegen in het water en om hun eerder opgedane vaardigheden bij te houden en/of te verbeteren. Leerlingen die nog geen of niet alle zwemdiploma's hebben gehaald, kunnen hier tijdens het schoolzwemmen voor oefenen. U kunt het schoolzwemmen zien als een natte gymles.

De lessen worden gegeven volgens het schoolzwemplan. Dit plan is op iedere school aanwezig. Hierin staat per week beschreven wat het accent van de les is.

Naast het aanleren of verbeteren van de reguliere zwemslagen staan er ook andere uitdagende onderdelen op het programma, zoals de meer praktische zaken, wat te doen als je door het ijs zakt of als je met je kleding aan in het water terecht komt.

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het diplomazwemmen. Als de leerling daarvoor in aanmerking komt krijgt hij of zij een brief mee. Mag een leerling niet afzwemmen dan wordt er aan de leerling in grote lijnen uitgelegd wat er nog niet goed gaat. Ook de schoolleerkracht  wordt daarover geïnformeerd.

Het is natuurlijk heel leuk als er gedurende het schooljaar een diploma gehaald wordt, maar dit is zeker niet het belangrijkste.

Het schoolzwemmen wordt gefinancierd door de gemeente Hoeksche Waard. Om de kosten voor de gemeente op een aanvaardbaar niveau te houden, is er door het gemeentebestuur besloten dat voor ieder kind dat deelneemt aan het schoolzwemmen, een eigen vrijwillige bijdrage van € 50,00 per jaar betaald dient te worden. Zwembad de Wellen neemt de administratie van deze bijdrage aan de gemeente op zich. Voor vragen over deze bijdrage kunt u bij de gemeente Hoeksche Waard terecht.

De zwemles is een aanvulling op de gymles. Deelname aan de zwemles is verplicht. De lessen vinden plaats op maandagmiddag in het zwembad De Wellen in ’s-Gravendeel. Er wordt het hele schooljaar elke week 45 minuten gezwommen.

Dit betekent dat de groepen 4 en 5 maar één keer per week een gymles hebben in de Kees Verkerkhal.

 

 

 

 

11.4. Overblijven op school

TUSSEN SCHOOLSE OPVANG (TSO)

Elke maandag, dinsdag en donderdag staan er TSO-medewerkers klaar om met uw kind(eren) een lunch moment te houden. We starten met alle groepen met spelen op het schoolplein. De kleutergroepen lunchen vanaf 12.10 uur met twee tot drie TSO-medewerkers, de hogere klassen lunchen vanaf 12.25 uur. De lunchtijd is een gezamenlijk sociaal moment. Om 12.45 uur is er weer gelegenheid om buiten te spelen, waarna om 13:10 uur de lessen weer starten.

TSO-medewerkers

Een vast team van TSO-medewerkers draagt zorg voor de kinderen tijdens de lunchtijd. Zij hebben hiervoor een cursus gevolgd en ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Alle TSO-medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe TSO-medewerkers. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met de TSO-coördinator.  

Aanmelden TSO

Voor het overblijven kunt u uw kind aanmelden op www.mijntso.nl/deschelp De schoolcode vindt u in de informatiemap van school en kunt u opvragen bij de conciërge of de TSO-coördinator.

Kosten

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per keer. Elke twee maanden ontvangt u hiervoor een factuur.

Eten en drinken

CBS De Schelp hecht waarde aan gezonde en volwaardige voeding zoals geadviseerd door het voedingscentrum. Wij vragen ouders dan ook vriendelijk om hun kinderen geen snoep, koek of chips mee te geven.

Fruit

Eén tot twee keer per week wordt er door de TSO een kleine portie fruit verstrekt tijdens de lunch.                                                       

Schoolmelk

Uw kind kan tussen de middag schoolmelk krijgen. U kunt bij Campina een abonnement nemen of uw huidige abonnement veranderen. Kijk voor meer informatie op: www.schoolmelk.nl.

 

Wij vinden het belangrijk dat het overblijven voor iedereen prettig is. Daarom zijn er regels opgesteld die het gewenste gedrag beschrijven.

Tijdens het overblijven:

-gaan we leuk met elkaar om

-hebben we respect voor elkaar en elkaars spullen

-gebruiken we nette taal

-we wassen onze handen voor het eten

-we wachten op elkaar met het eten

-we zijn stil tijdens het gebed

-we eten ons eten op en gooien niets weg

-we praten als onze mond leeg is

-we ruimen na het eten het lokaal netjes op

-we blijven op het schoolplein.

 

Wijzigingen

Aan- of afmeldingen kunt u doorgeven via www.mijntso.nl/deschelp.

Wilt u, naast de school, de TSO ook informeren over ziekte, een e-mail wijziging, adreswijziging of eventuele allergieën. Ook dit kan via www.mijntso.nl/deschelp.

 

Contact

e-mail: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

brievenbus: te vinden onder het TSO planbord, bij de hoofdingang van de school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Huishoudelijke informatie

12.1. Zendingsgeld

Een mooie traditie is, dat veel leerlingen op maandagmorgen wat geld meenemen voor een ander: zendingsgeld. We sparen voor ons adoptiekind: Iftu Bullo een jongen uit Ethiopië (Woord&Daad). Ook steunen we via Edukans een school in Oeganda. Daarnaast bestemmen we geld voor allerlei goede doelen. Via de weekbrief houden we u op de hoogte van de besteding van het geld. Deze goede maandagmorgentraditie willen we graag voortzetten en hartelijk bij u aanbevelen.

 

12.2. Schoolmelk

Campina start vanaf dit schooljaar met een nieuwe werkwijze, waardoor zij geen schoolmelkabonnementen meer leveren. Ouders die gebruik maakten van het aanbod van Campina schoolmelk, zijn hierover door Campina geïnformeerd. Zij moeten vanaf dit schooljaar zelf drinken meegeven aan hun kind. 

 

 

12.3. Gezonde pauzehap

In de ochtendpauze krijgen de kinderen de gelegenheid om wat te eten en te drinken, dit moeten ze zelf meenemen. We stimuleren gezonde voeding: fruit, groente en het drinken van water. Dit wordt ondersteund door de gemeente Hoeksche Waard. De voormalige gemeente Binnenmaas is een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente.

De kinderen nemen op de lange schooldagen (maandag, dinsdag en donderdag) een gezonde pauzehap mee naar school. Onder een gezonde pauzehap verstaan we: fruit, groente, ongezouten noten of een boterham met gezond beleg.

12.4. Verjaardagen en traktaties

Als een kind jarig is, mag het zijn klasgenoten trakteren. Ook mag het langs de leerkrachten in de andere klassen. We willen u vragen de traktatie zoveel mogelijk gezond en eenvoudig te houden.

Rechts van de hoofdingang, bij de koelkasten en het kopieerapparaat, vindt u het traktatiebord van Billie de Bever (JOGG). Op dit traktatiebord zijn tips voor een gezonde, lekkere en leuke traktaties te vinden. De verschillende kaartjes met traktatietips mogen mee naar huis genomen worden. Ook is het mogelijk om hier zelf een tip op te hangen. 

De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 1 en 2 mogen, als ze dat willen, de viering van de verjaardag van hun kind in de klas meemaken. Bij verjaardagen van ouders of van opa of oma willen sommige kinderen graag een tekening of iets dergelijks maken voor de jarige. Dat kan wel, maar wilt u de leerkracht ruim van tevoren inlichten?

 

12.5. Met de fiets naar school

De fietsen en steppen moeten in de rekken worden gezet. Alle fietsen worden gestald op het plein aan de kant van Het Driespan. Voor gasten en medewerkers van de school is onder de overkapping een deel gereserveerd voor het stallen van fietsen. Voor fietsen en steppen die na schooltijd achtergelaten worden op het plein neemt de school geen verantwoordelijkheid.

Om de veiligheid op het schoolplein te waarborgen, mag er op het schoolplein alleen gelopen worden met de fiets aan de hand. Dit geldt zowel voor de leerlingen, leerkrachten en ouders. 

12.6. Mobiele telefoons

Op onze school zijn we ons bewust van de toenemende mate waarin leerlingen, ouders en personeel
gewend zijn geraakt aan het gebruik van mobiele telefoons, en het altijd beschikbaar kunnen/willen
zijn. Omdat het hier toch gaat om een onderwijsleer- / werksituatie zijn een aantal afspraken
opgesteld.
Het is niet verboden dat leerlingen mobiele telefoons mee naar school nemen. Het toestel dient op het
schoolterrein en in het schoolgebouw echter wel uitgeschakeld te zijn, Een ingeschakeld toestel kan
worden ingenomen door de groepsleerkracht. Mobiele telefoons die tijdens de schooluren wel in
werking zijn, worden bij de directeur of haar vervanger ingeleverd. Dit geldt ook tijdens de overblijf. De
leerlingen/ouders kunnen bij haar of haar vervanger de mobiele telefoon weer ophalen. 
Indien dit in uitzonderingsgevallen toch nodig is, bijv. door gezinsomstandigheden, moeten de ouders
dit met de groepsleerkracht overleggen. De school is ook in dit geval niet verantwoordelijk voor de
telefoon in geval van kwijtraken of beschadiging.

12.7. De bibliotheek

De groepen 1 t/m 3 gaan regelmatig naar de bibliotheek. De kinderen kunnen een pasje voor een abonnement kopen en mogen dan een paar boeken lenen voor maximaal drie weken. Dit pasje kost    € 3,- en wordt door de ouders betaald. Ook heeft de school, voor groep 1 t/m 3, een abonnement per groep. De kinderen mogen het boek mee naar huis nemen. Wilt u er op toezien dat boeken die de kinderen privé hebben geleend in de bibliotheek niet verward worden met de boeken die via school geleend zijn? Dit voorkomt dat we na elk bibliotheekbezoek een flinke hoeveelheid herinneringen ontvangen. 

12.8. ‘T Huys te Hoecke

 

Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen gemiddeld twee keer per maand een bezoekje aan enkele (dementerende) ouderen in ‘t Huys te Hoecke. Ouders kunnen hun kind hiervoor opgeven. Per keer gaat de leerkracht met zes kinderen na Huys te Hoecke en zij doen daar, onder deskundige begeleiding, spelletjes met de bewoners. Alle betrokkenen ervaren deze bezoekjes als een succes. We gaan er dan ook dit schooljaar mee door.

12.9. Jeugdgezondheidszorg

 

 

 

 

 

 

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een onderzoek door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Hoeksche Waard uitgevoerd (Careyn).

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen. Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Zij test de ogen en oren, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Ze kijkt niet alleen naar de lichamelijke toestand van uw kind. Ze stellen ook vragen over ondermeer eetgewoontes, vriendjes en hobby´s. De ouders worden geacht bij dit onderzoek aanwezig te zijn.

Als u tussentijds vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige Marjolein Ballieux m.ballieux@careyn.nl

Adres:

Jeugdteam Hoeksche Waard

De Vriesstraat 2

3161 PC Oud-Beijerland

088-123 99 25

12.10. Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werker Fleur Krebbers

Fleur Krebbers is als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan CBS De Schelp. Zij is regelmatig op woensdagochtend op school aanwezig. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor u en al uw vragen met betrekking tot het opgroeien van uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan het gedrag van uw kind, moeilijkheden in de thuissituatie, als uw kind onzeker is, als er sprake is van echtscheiding of als u bepaalde twijfels of vragen heeft. Soms maakt u zich zorgen of heeft uw kind bijvoorbeeld een moeilijke gebeurtenis meegemaakt. Kortom, er kunnen aardig wat vragen en/of zorgen zijn. Het kan prettig of nuttig zijn om met iemand van gedachten te wisselen. Het schoolmaatschappelijk werk is ook juist voor de kleine vragen!

Fleur Krebbers:

06- 40 79 96 50

f.krebbers@kwadraad.nl

Meer informatie vindt u op de website van Kwadraad:

www.kwadraad.nl

Wij zijn telefonisch iedere werkdag bereikbaar van

09.00-17.00 uur voor informatie en het maken van

afspraken via 088 900 4000.

12.11. Logopedie

In de onderbouw wordt veel aandacht geschonken aan de spraak-en taalontwikkeling. Als dit niet voldoende snel verloopt kan de hulp van de logopediste noodzakelijk zijn. In groep 2 worden alle leerlingen logopedisch gescreend en krijgen ouders advies, maar ook eerder kan de hulp van de logopedist worden ingeroepen. Op latere leeftijd kan logopedische begeleiding ook nodig zijn, bijvoorbeeld bij lees-en spellingsproblemen. Mevrouw Reyntjes heeft naast haar eigen praktijk in Puttershoek ook elke woensdagmorgen spreekuur bij ons op school. U kunt haar vinden in de kamer naast groep 3.

Wilt u een afspraak met haar maken, dan kunt u haar bereiken op 06 - 40 21 10 05.

Voor informatie over logopedie verwijzen we naar de website van Het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard (LCHW). Het LCHW is een samenwerkingsverband tussen vrijgevestigde logopediepraktijken in de Hoeksche Waard.

12.12. Hoofdluisbeleid

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen regelmatig bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander worden overgebracht. De school is natuurlijk ook, ongewild, zo´n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.  Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school in samenwerking met de ouderraad en de medezeggenschapsraad gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school op het moment dat er weer hoofdluis gesignaleerd wordt binnen de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van de hoofdluis beperkt. Daarnaast is er een ouderwerkgroep ingesteld die tot taak krijgt om op een aantal vaste tijdstippen alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem opspeelt. In geval van constatering van hoofdluis zal uiteraard de nodige discretie in acht worden genomen en zullen meteen de betreffende ouders worden ingelicht.

De hoofdluiscontrole is altijd op de eerste woensdag aansluitend op een vakantie van een week of langer. Wilt u er dan voor zorgen dat uw kind dan geen ingewikkelde kapsels of  gel o.i.d. in het haar heeft.

12.13. Sport- en speldag

De sport-en speldag combineren we al een aantal jaar met de Koningsspelen. Dit bevalt ons heel goed. Als de datum van de Koningsspelen in de schoolvakantie valt, dan organiseren wij het zelf op een vrijdag voor de meivakantie. Dit schooljaar worden de Koningsspelen gehouden op vrijdag 23 april 2021.

12.14. Schoolreis

Groep 1 t/m 7 gaat één keer per jaar, op dezelfde dag op schoolreis. De schoolreisbestemming is niet voor elke groep hetzelfde. Groep 8 brengt de laatste jaren op die dag een bezoek aan het Nationaal Archief.

Aan de ouders wordt een vrijwillige bijdrage voor de schoolreis gemaakt om de kosten van de bus en de entree van het park te dekken. Dit bedraagt ongeveer €25,- per deelnemend kind.  Ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen, kunnen contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Susanne Merjenburgh s.merjenburgh@csgdewaard.nl of met de directeur Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl

De schoolreis van vorig schooljaar is vanwege de corona-maatregelen niet doorgegaan en hebben we, voor groep 4 t/m 8 (vorig schooljaar groep 3 t/m 7), verzet naar woensdag 30 september 2020. De schoolreis van groep 1 en 2 hebben we afgelast. Op 30 september 2020 zullen er op school voor de kinderen uit groep 1 t/m 3, leuke activiteiten georganiseerd worden.

Later in het jaar zal er een schoolreis voor groep 1 t/m 7 georganiseerd worden. 

12.15. Schoolkamp groep 8

Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp, meestal in oktober. De vrijwillige bijdrage voor het schoolkamp wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en ligt zo rond de €130,- per kind op basis van volpension, reis- en verblijfkosten. Dit schooljaar wordt het schoolkamp gehouden van maandag 12 t/m woensdag 14 oktober 2020.

Ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen kunnen contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: Susanne Merjenburgh s.merjenburgh@csgdewaard.nl of met de directeur: Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl

12.16. School op Seef

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom is onze school het afgelopen schooljaar begonnen met de praktische verkeerslessen van SCHOOL op SEEF. We hebben een werkgroep van vrijwilligers ingesteld en zij organiseren voor elke groep praktische verkeerslessen. Komend schooljaar zullen alle groepen twee praktische 'pleinlessen' krijgen en één 'buitenles'. Tijdens deze 'buitenles' gaan de kinderen in groepjes, onder begeleiding van School op Seef-vrijwilligers de schoolomgeving verkennen (lastige verkeerssituaties, schoolroute, verkeerstekens...). 

Daarnaast besteedt onze school jaarlijks veel aandacht aan verkeerseducatie voor groep 1 t/m 8 en spant zich, samen met gemeente, de twee andere scholen, Buurt Bestuurt en ouders, in voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Op donderdag 11 juli 2019 hebben wij het label School op Seef ontvangen!

 

12.17. Kidsraad

De Kidsraad bestaat uit 6 leerlingen die gekozen worden uit de groepen 6 tot en met 8. Door participatie van de leerlingen wordt de betrokkenheid en democratische ontwikkeling van de leerlingen vergroot. De kinderen vergaderen ongeveer 1 keer per maandZij bespreken allerlei zaken die door hen worden aangedragen en koppelen in de klas terug wat er besproken is.Tijdens deze vergaderingen is er een leerkracht aanwezig. Wanneer uit de Kidsraad voorstellen komen, dan worden die in de teamvergadering besproken. 

 

 

 

13. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting christelijke scholengroep de waard.

Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard. Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

13.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen.

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de

Maseratilaan 14,

3261 NA Oud-Beijerland,

Tel. 0186 - 621 461,

E-mail: bestuur@csgdewaard.nl

13.2. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Braat, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/

Adres: Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Besturenraad

Postbus 694

2270 AR Voorburg

Telefoon: 070 - 386 16 97

E-mail: info@klachtencommissie.org

13.3. Vertrouweninspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

 

 

13.4. Meldcode

Het houdt niet op, niet vanzelf….

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

13.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

 

 

 

13.6. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school.
Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken.
Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

13.7. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook

(www.facebook.com/csgdewaard)

14. Adressenlijst

Hier vindt u diverse adresgegevens van de collega's, medezeggenschapsraad, Ouderraad, etc.

14.1. Adressenlijst personeel

Directeur:

Helma Heesterman-Stam

h.heesterman@csgdewaard.nl

maandag t/m donderdag

 

Adjunct-directeur:

Anneke van Bleek

a.vanbleek@csgdewaard.nl

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag    

 

Intern begeleider:

Hanny Braat

h.braat@csgdewaard.nl

ib.deschelp@csgdewaard.nl

maandag t/m donderdag

           

Groepsleerkrachten:

 

Marianne van der Beek

m.vanderbeek@csgdewaard.nl

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag      

 

Karin van den Berg 

k.vandenberg@csgdewaard.nl

dinsdagmiddag t/m woensdag

 

Francisca Bieshaar  

f.bieshaar@csgdewaard.nl

woensdag t/m vrijdag

           

Jeanet Duijts

j.duijts@csgdewaard.nl

maandag t/m dinsdag (woensdag om de week)

 

Annemieke van der Endt

a.vanderendt@csgdewaard.nl

maandag t/m dinsdag        

 

Amanda Hovestad

a.hovestad@csgdewaard.nl

maandag t/m vrijdag

 

Bianca de Jonge

b.dejonge@csgdewaard.nl

maandag t/m woensdag

 

Ineke Kooijman

i.kooijman@csgdewaard.nl

donderdag t/m vrijdag

           

Yvette Lefevere

y.lefevere@csgdewaard.nl

maandag, woensdag t/m vrijdag

         

Susanne Merjenburgh        

s.merjenburgh@csgdewaard.nl

woensdag (om de week), donderdag t/m vrijdag

 

Sandra Russchen

s.russchen@csgdewaard.nl

maandag en dinsdag

 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs:

Rowin de Haas

rowin@regiekr8.nl

woendag en donderdag

 

Leerkracht Plusklas en ondersteuner meer-en hoogbegaafdheid:

Anke Kleijwegt

a.kleijwegt@csgdewaard.nl

dinsdagmiddag

 

Onderwijsassistentes:         

Denise Kanters

d.kanters@csgdewaard.nl

dinsdag t/m vrijdag

 

Janneke Snoeij

j.snoeij@csgdewaard.nl

maandagochtend t/m donderdagochtend          

 

Leni de Winter         

l.dewinter@csgdewaard.nl

maandagochtend en woensdagochtend

           

Conciërge:    

Rosita Molsbergen  

r.molsbergen@csgdewaard.nl

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

14.2. De medezeggenschapraad

mr.deschelp@csgdewaard.nl

 

Leden Medezeggenschapsraad:

 

Oudergeleding:

-  Leonie Dekkers

- Remko Lems

- Yvonne Ywema

 

Personeelsgeleding:

- Marianne van der Beek 

- Yvette Lefevere

- Sandra Russchen

 

14.3. De ouderraad

Leden Ouderraad:

-Nathalie Brouwer  (voorzitter)

-Marieke Bijl

-Corinda Grashuis

-Ingrid Evenhuis

-Monie Hamersma

-Suzanne van der Put

-Sigrid in 't Veld

-Tamara Vial (secretaris)

-Samantha Vrolijk

 

 

 

Anneke van Bleek vertegenwoordigt het team in de Ouderraad.

14.4. Tussenschoolse opvang

overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

Coördinator:

-Lianne van Dam 

 

Penningmeester:

-Gideon de Jong

 

14.5. Luizenwerkgroep

Coördinatoren:

-Ingrid Evenhuis

-Corinda Grashuis

14.6. Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Fleur Krebbers         -  06- 40 79 96 50

f.krebbers@kwadraad.nl

14.7. Schoolverpleegkundige

Marjolein Ballieux

m.ballieux@careyn.nl

14.8. Contact- en vertrouwenspersonen

Contact-en vertrouwenspersoon school:

Susanne Merjenburgh (leerkracht groep 3)

s.merjenburgh@csgdewaard.nl

 

Vertrouwenspersoon:

De heer Berger

Adres en telefoonnummer via het Bestuurskantoor

14.9. Christelijke basisschool De Schelp

Bezoekadres:

Wilgenlaan 16

3297 BW Puttershoek

 

Postadres:

Postbus 5637

3297 ZG Puttershoek

Tel.: 078 - 676 16 61

https://deschelp.csgdewaard.nl

deschelp@csgdewaard.nl

 

E-mail TSO: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

E-mail MR: mr.deschelp@csgdewaard.nl

 

Directeur:

Helma Heesterman-Stam

 

Adjunct-directeur:

Anneke van Bleek

 

Bankrekeningnummer van de school:

IBAN: NL95 RABO 0354 3299 36 

CSG De Waard, inzake CBS De Schelp

 

Bankrekeningnummer van de ouderraad:

(voor de ouderbijdrage en schoolreis)

IBAN: NL41 RABO 0354 3093 74

CSG De Waard inzake Ouderraad De Schelp

 

Bankrekeningnummer van de TSO (overblijven):

(uitsluitend voor de kosten van het overblijven)

IBAN: NL73 RABO 0158 8418 67

CSG De Waard inzake Overblijven De Schelp