fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2018/2019

1. Woord vooraf

Voor u ligt de schoolgids van CBS De Schelp in Puttershoek. In deze gids nemen we u mee in de bonte wereld van het basisonderwijs, dat we hebben ingericht voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar.

Binnen de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard neemt onze school een eigen plekje in. Dat begint al bij de naam De Schelp: elk kind een parel, is onze gedachte. Onze kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Wij willen ze glans geven, ze laten stralen. In onze school bieden wij een warme, veilige leer-en leefomgeving, waar kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Bij ons is er aandacht voor elk kind.

De Schelp is een school in ontwikkeling. Voortdurend maken wij plannen, zijn gemotiveerd om te vernieuwen en zijn volop in beweging. We streven een veilig schoolklimaat, ouderbetrokkenheid – ouders zijn immers de ervaringsdeskundigen – én een brede ontwikkeling van ieder kind na. Cultuur, muziek en techniek nemen hierin een mooie plaats in.

Wij zijn toekomstgericht met aandacht voor digitale vaardigheden, werken met Chromebooks en geven Engelse les vanaf groep 1.

Het bevorderen van zelfvertrouwen, creatief denkvermogen en het plezier op school, dát willen wij als team.

Parels zijn kostbaar en zeldzaam. Wij helpen ieder kind, vanuit geborgenheid, groeien om vol vertrouwen een eigen plek in de maatschappij in te nemen. Daarom is voor ons

                                            ‘Elk kind een parel’

Namens het team van CBS De Schelp

Helma Heesterman-Stam

directeur

1.1. Info

Email: deschelp@csgdewaard.nl

Tel.: 078 – 676 1661

Website: deschelp.csgdewaard.nl

 

Christelijke basisschool De Schelp

Bezoekadres:

Wilgenlaan 16

3297 BW Puttershoek

Postadres:    

Postbus 5637

3297 ZG Puttershoek

E-mail TSO: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

E-mail MR: mr.deschelp@csgdewaard.nl


Directeur:

Helma Heesterman-Stam

Adjunct-directeur:

Anneke van Bleek

Bankrekeningnummer van de school:

IBAN: NL95 RABO 0354 3299 36 

CSG De Waard, inzake CBS De Schelp 

Bankrekeningnummer van de ouderraad:

(voor de ouderbijdrage en schoolreis)

IBAN: NL41 RABO 0354 3093 74

CSG De Waard inzake Ouderraad De Schelp

Bankrekeningnummer van de TSO (overblijven):

(uitsluitend voor de kosten van het overblijven)

IBAN: NL73 RABO 0158 8418 67

CSG De Waard inzake Overblijven De Schelp

2. De School

CBS De Schelp is een basisschool voor protestants-christelijk onderwijs. De naam De Schelp verwacht u misschien niet in een gebied dat zo ver van zee ligt. De naam is ontleend aan het kunstwerk dat sinds 1970 bij de school staat. Dit ‘slakkenhuis’ werd door de kinderen al heel snel een schelp genoemd. Zo kreeg de school rond 1976 zijn naam.

2.1. KIVIDO: voor- en naschoolse opvang

Kivido is in ons pand gevestigd en daardoor biedt onze school onderdak aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar herbergt onze school het kinderdagverblijf Villa Putter. BSO De strandhut biedt op alle schooldagen, van half zeven tot half zeven, vertrouwde buitenschoolse opvang voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kivido is afgelopen schooljaar gestart met de peutergroep Villa Peuter (2,5 tot 4 jaar) in de lokalen van de kinderopvang. Twee dagdelen per week kunnen peuters daar terecht voor diverse leeftijdsgerichte activiteiten en worden de kinderen op een ontwikkelingsgerichte maar speelse wijze voorbereid op de basisschool. Samen spelen, in een groep functioneren, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische vaardigheden kortom erg leuk en leerzaam. Daarbij horen ook sportactiviteiten voor peuters. Meer informatie kunt u vinden op www.kivido.nl

2.2. Opvang Het Driespan

Ook in het schooljaar 2018-2019 zullen we onderdak bieden aan twee groepen van OBS Het Driespan.

3. Missie en visie van De Schelp

ONZE MISSIE

Vanuit onze christelijke levensovertuiging werken we samen om de kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. In een positief klimaat waarin plezier en waardering een belangrijke rol spelen, bereiden we de kinderen voor om vol vertrouwen een eigen plek in de maatschappij in te nemen.

Op De Schelp is elk kind een parel !

3.1. Onze visie

De Schelp is een christelijke basisschool. Vanuit onze christelijke levensbeschouwing laten wij ons in ons handelen leiden door de normen en waarden die ons geleerd zijn in de Bijbel. Wij zijn een open school en alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom. Wij staan met respect open voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden, en we verwachten tegelijkertijd dat ieder onze christelijke identiteit respecteert.

Kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Verschillen tussen kinderen beschouwen wij als normaal. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. We stimuleren hen om hun eigen mogelijkheden, zowel cognitief als creatief en sociaal, zo optimaal mogelijk te ontplooien. Sfeer en plezier zijn belangrijk, we leggen de nadruk op het positieve en hanteren de afspraken en regels consequent. In onze school bieden wij een warme, veilige leer- en leefomgeving, waar de kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Bij ons is er aandacht voor elk kind.

De school zien wij als een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, waar van alle betrokken verwacht wordt zich optimaal in te spannen om het goede voor elkaar te zoeken.

We bieden onderwijs op het niveau van het kind. Waarnodig zullen wij extra uitdaging, hulp en zorg bieden om de onderwijskansen te verhogen. We differentiëren in zowel leerstofaanbod, werkvormen en tempo. In het kader van passend onderwijs vinden we het belangrijk om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Er is een school ondersteuningsplan (SOP) opgesteld, waardoor passend onderwijs binnen onze school beter zichtbaar wordt. Het SOP is te vinden op de website van de school.

Het team van CBS De Schelp wil komen tot onderwijs dat de kinderen prikkelt, stimuleert en inspireert. Dat de zelfstandigheid bevordert en aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Het team wil hierbij een lerend team zijn en vanuit een professionele houding openstaan voor feedback.

3.1.1. Hart, hoofd en handen

Voelen, denken, doen. In ons onderwijs komt het hart op de eerste plaats: in harmonie, normen en waarden, omgangsvormen en positieve groepsvorming. En met compassie voor mensen en kinderen dichtbij en ver weg. Het hoofd betreft de cognitieve ontwikkeling: het verwerven en verwerken van kennis. En de handen? Die voelen, maken, doen! In creatieve vakken, muziek, beweging en in de natuur. We streven een brede ontwikkeling van onze kinderen na.

Engels behoort ook tot de brede ontwikkeling van kinderen. In schooljaar 2017-2018 zijn we met de methode Groove Me gestart (groep 1 t/m 6). Deze methode sluit goed aan bij onze ambities voor de brede ontwikkeling van kinderen. Groove Me is een methode die uitgaat van muziek: muziek geeft kinderen zelfvertrouwen, het motiveert en enthousiasmeert. In schooljaar 2018 -2019 zullen we in groep 7 en 8 ook met de methode Groove Me gaan werken. We beschikken dan over een doorlopende leerlijn voor Engels in groep 1 t/m 8.

3.1.2. Kernwaarden

Leidraad voor ons handelen zijn onze kernwaarden:

 • Respect:
  • Bij ons op school behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden
 • Samen:
  • Bij ons op school werken we samen aan de optimale ontwikkeling van ieder kind
 • Gelukkig:
  • Bij ons op school werken aan een klimaat waarin de kinderen met plezier naar school gaan en gelukkig zijn
 • Talent:
  • Bij ons op school laten we de kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen
 • Inspirerend:
  • Bij ons op school zijn we elkaar tot inspiratiebron

4. De organisatie van ons onderwijs

HET SCHOOLTEAM

Het schoolteam bestaat uit een directeur, adjunct-directeur, intern begeleider, leerkrachten, onderwijsassistenten en een concierge.

 

DE DIRECTIE

De directie wordt gevormd door:

 • Helma Heesterman-Stam (directeur)
 • Anneke van Bleek (adjunct-directeur)

 

ONDERWIJSASSISTENTES

Sinds 1996 werkt onze school met twee onderwijsassistentes. Dit zijn juf Janneke Snoeij en  juf Leni de Winter, zij zijn respectievelijk vier en twee ochtenden werkzaam bij ons op school. Zij ondersteunen de leerkrachten en bieden extra hulp in en buiten de klas aan kinderen die dat nodig hebben.

4.1. Vervanging

Het is niet meer zoals vroeger dat elke leerkracht altijd vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht van de groep is. Veel leerkrachten werken enkele dagen per week. Dat heeft tot gevolg dat alle groepen door meer dan één leerkracht worden geleid.

Als een leerkracht ziek is, wordt deze door een collega vervangen als dat mogelijk is. Soms is het lastig om te zorgen voor een goede voortgang van het onderwijs. Soms kan het een oplossing zijn om twee groepen te combineren. Ook zijn we in de gelukkige omstandigheden dat enkele collega´s van buiten de school bereid zijn ons in noodgevallen te helpen. Alleen in uiterste noodzaak sturen we een klas naar huis. Dit is tot op heden nog niet nodig geweest.

 

4.2. Stagiaires en L.I.O.'s

Jaarlijks begeleiden we enkele stagiaires: studenten van de Pabo (Pedagogische Academie voor het BasisoOnderwijs). Een student die zijn of haar opleiding aan het afronden is, fungeert als L.I.O. (leerkracht in opleiding).

Er wordt een wisselend aantal stagiaires/LIO-ers door ons begeleid, dat verschilt van jaar tot jaar. Ook kunnen MBO-studenten bij ons stage lopen; zij worden meestal opgeleid tot onderwijsassistent.

4.3. Aanspreektitel leerkrachten

Het team zou het erg waarderen als de ouders de leerkrachten met hun voornaam aanspreken.

De leerlingen spreken de leerkrachten altijd beleefd aan met juffrouw of meester en de achternaam van de leerkracht en ze zeggen "u".

 

4.4. Leerlingenaantallen

Het leerlingenaantal van onze school vertoont een licht stijgende lijn en varieert tussen de 180 en 200 leerlingen. Dit schooljaar zijn we gestart met ongeveer 180 leerlingen en zullen gedurende het jaar verder groeien. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Het leerlingenaantal in de verschillende groepen varieert enorm; van 10 leerlingen tot 32 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte komt uit op ongeveer 23 leerlingen per groep. Voor elke groep gaan we op zoek naar de ondersteuning die de betreffende groep nodig heeft.

 

 

4.5. Leerstofjaarklassensysteem

CBS De Schelp werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat in elke klas leerlingen zitten van ongeveer dezelfde leeftijd. Zij werken allemaal min of meer dezelfde leerstof door.

4.6. Combinatiegroepen

In sommige leerjaren kunnen de aantallen leerlingen zorgen voor een onevenredige verdeling: dan zullen we moeten combineren. Dit jaar is dat het geval in groep 3 en 4. Groep 3 heeft slecht 10 leerlingen en groep 4 heeft er 32. We hebben dit schooljaar de combinatiegroep 3/4 gemaakt, daarnaast hebben we nog een enkele groep 4. Ook de kleutergroepen zijn combinatiegroepen. Om de leerlingen die instromen evenredig over de groepen te kunnen verspreiden hebben we twee groepen 1/2 gemaakt. Dit voorkomt dat groep 1 in de loop van het schooljaar uitgroeit tot een groep van meer dan 30 leerlingen. Beide groepen 1/2 starten dit schooljaar met ongeveer 19 leerlingen.

4.7. Lesuren

Leerplichtige kinderen in de groepen 1 t/m 8 krijgen gemiddeld 940 uur les per jaar. In de totale basisschooltijd van 8 jaar ontvangt een leerling minimaal 7520 uur onderwijs. Per week gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 24:15 uur naar school.

Voor de urenberekening in een schooljaar moet de periode van 1 oktober t/m 30 september worden aangehouden.

4.8. Lesrooster

Elke groep heeft een eigen jaarplanning. Op een overzicht staat de verdeling van alle schoolvakken die dat jaar aan de orde komen en hoeveel tijd eraan besteed wordt. Dit is verwerkt in het week-en dagrooster.

4.9. Differentiatie

Elk kind is anders. Er zijn vaak grote verschillen binnen een groep op het terrein van intelligentie, tempo, doorzettingsvermogen, concentratie, interesse. We houden zoveel mogelijk rekening met de individuele verschillen en geven voornamelijk passend onderwijs binnen de groep. De leerstof en instructie wordt bij de kernvakken (lezen, rekenen, taal) op drie niveaus aangeboden: instructie-, basis- en plusniveau. Daarnaast is er herhalingsstof voor de kinderen die wat moeite hebben met een bepaald onderdeel en verdiepingsstof voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Ook voor de snelle leerlingen zijn er extra mogelijkheden.

4.10. Vrijstelling van onderwijs

In principe volgen de leerlingen van CBS De Schelp alle lessen en andere activiteiten. Vrijstelling van onderwijs wordt in uitzonderlijke situaties verleend; hierbij valt te denken aan vrijstelling in geval van fysieke problemen. In overleg (ouders, leerkracht, directie) worden vervangende onderwijsactiviteiten aangeboden.

5. De vakken en methoden

Dit zijn de vak- en vormingsgebieden die bij ons op school voorkomen en de methoden:

5.1. Overzicht

Vak-en vormingsgebied Methode Groep
     
Godsdienstige vorming Trefwoord 1 t/m 8
     
Sociaal Emotionele ontwikkeling (inclusief burgerschap en mediawijsheid) Kwink 1 t/m 8
     
Rekenen/wiskunde Alles telt 3 t/m 8
     
Nederlandse taal Schatkist
Praatspel
Taal Activeringsprogramma's
1 en 2
Lezen Veilig Leren Lezen
Estafette
Nieuwsbegrip XL
3
4 t/m 8
4 t/m 8
Taal / Spelling Taal actief 4 t/m 8
     
Schrijven Pennenstreken 3 t/m 8
     
Engelse Taal Groove Me  1 t/m 8
     
Wereldoriëntatie:    
Aardrijkskunde Wereld zaken 5 t/m 8
Geschiedenis Wijzer door de tijd 5 t/m 8
Natuur, Techniek en Gezond gedrag Wijzer door natuur en techniek 5 t/m 8
Verkeer Klaar.....over
Verkeersexamen theorie en praktijk
1 t/m 8
7
     
Muziek en expressie:    
Muziek 1, 2, 3 Zing 1 t/m 8
Tekenen Tekenvaardig / Tekenen moet je doen 3 t/m 8
Handvaardigheid Handvaardig / Handvaardig moet je doen 3 t/m 8
Textiele werkvormen Textielvaardig 3 t/m 8
     
Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs
Zwemles
3 t/m 8
4 en 5

 

Al deze vak- en vormingsgebieden zijn beschreven in ons schoolplan. U kunt het schoolplan vinden op onze website

5.2. Urentabel

zie www.scholenopdekaart.nl

6. De zorg voor onze leerlingen

U leest hieronder hoe wij leerlingen begeleiden van aanmelding tot zij de school verlaten.

6.1. Aanmelding van nieuwe leerlingen

In principe zijn alle kinderen van harte welkom op onze school. De aanmelding van nieuwe leerlingen wordt gedaan bij de directeur of haar vervanger. Ouders maken mondeling, telefonisch, de website of via de mail een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. De toekomstige leerlingen mogen meekomen tijdens dit bezoek aan de school. Het kennismakingsgesprek wordt gevoerd door de directeur of zo nodig door haar vervanger.

Ouders ontvangen dan een informatiepakket, met daarin een folder van stichting CSG De Waard, folder van de school, informatie van Kivido, een inschrijfformulier e.d.

Het inschrijfformulier kan weer op school worden ingeleverd, of worden opgestuurd.

Nadat de leerling in ons administratieprogramma is ingeschreven, ontvangen de ouders via de mail een inschrijfbevestiging.

Ongeveer 6 weken voor het kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met  de ouders over de eerste schooldag en de vijf dagdelen dat ze mogen komen wennen. De peuters ontvangen een uitnodiging om te komen wennen.  Het is niet toegestaan om kinderen voor hun vierde verjaardag toe te laten tot groep 1, tot hun vierde verjaardag zijn er alleen wenmomenten.

De groepsleerkracht maakt ongeveer 6 weken nadat het kind daadwerkelijk op school is een afspraak voor een warme intake, aan de hand van het intakeformulier kunnen de ouders meer vertellen over hun kind. De ouders/verzorgers van kinderen die in de zomervakantie of vóór 1 oktober 4 jaar worden, ontvangen voor de zomervakantie een E-mail m.b.t. het wennen en starten op De Schelp. In de eerste week na de zomervakantie zal de groepsleerkracht met hen conctact opnemen over de wenmomenten.

Van de peuterspeelzaal ontvangt de school met toestemming van de ouders relevante gegevens over het kind.  De gegevens worden ontvangen voor het kind op school komt en worden na het doornemen bewaard in het leerlingdossier. 

Voor kinderen die van Kivido (Villa Putter) bij ons instromen, vindt er een 'warme overdracht' plaats tussen de leidster van Villa Putter en de groepsleerkracht van het betreffende kind. 

 

6.1.1. Regels voor toelating

Als bij de aanmelding/intake sprake is van een zeer bijzondere (of specifieke) behoeften op begeleidingsgebied, dan wordt onderzocht of er binnen de school voldoende mogelijkheden te realiseren zijn om aan de begeleidingsvraag te voldoen (zie verder “Passend Onderwijs”). Bij aanmelding dienen ouders alle relevante gegevens m.b.t. het kind aan de school te verstrekken, inclusief eventuele onderzoeksverslagen van voorgaande scholen of voorschoolse periode. Voor kinderen die van een andere basisschool komen, vindt er altijd overleg plaats tussen de intern begeleiders van de beide scholen. Als achteraf blijkt dat ouders belangrijke informative hebben achtergehouden kan de school alsnog van een definitieve inschrijving afzien en besluiten een leerling niet toe te laten.

6.2. Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van de kinderen wordt goed bijgehouden. Onder andere door middel van observatie en toetsing. In groep 1/2 observeren we de leerlingen systematisch. Vanaf groep 3 worden voor de diverse vakgebieden methodegebonden toetsen afgenomen om zo de vorderingen van de leerlingen binnen de aangeboden lesstof te volgen. Daarnaast worden in alle groepen de Cito-toetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen geven een beeld van de vorderingen van de leerlingen en van het schoolniveau t.o.v. andere scholen. De toetsgegevens e.d. worden door de groepsleerkrachten met de intern begeleider besproken en indien het noodzakelijk is, wordt er afgesproken welke specifieke hulp geboden moet worden. Tweemaal per jaar worden de vorderingen van alle leerlingen met het hele team besproken (schoolniveau). 

Alle resultaten van observaties en toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem (LVS). Hierin worden ook relevante gegevens opgeslagen m.b.t.:

 • Lichamelijke bijzonderheden, voor zover ze van belang zijn voor het leer-en ontwikkelingsproces;
 • Logopedische hulp;
 • Handelingsplannen als er extra individuele hulp geboden wordt;
 • Contacten/afspraken die met ouders gemaakt zijn

Het leerlingendossier wordt zorgvuldig bewaard en beheerd door onze intern begeleider. Een intern begeleider op een basisschool ondersteunt de collega’s met adviezen, hij of zij voorziet hen regelmatig van toetsen, hij of zij bespreekt de resultaten ervan en beheert het leerlingvolgsysteem.

In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets afgenomen.

Hoe krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind?

 • De vorderingen van uw kind kunt u volgen op het ouderportaal van parnassys. Dit is een digitaal platform waar u als ouders alle toetsresultaten kunt terugvinden;
 • Er is vier maal per jaar een gespreksavond op school, waarvan de eerste een oudervertelgesprek is. In dit gesprek vertellen de ouders a.d.h.v. de door hen ingevulde vragenlijst over hun kind en gaan daar met de leerkracht over in gesprek;
 • Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis, een rapport met zowel cijfers als woorden. Hierbij wordt een overzicht gevoegd van de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (Cito);
 • In groep 1 en 2 krijgen de kinderen krijgen tweemaal per jaar een map met werkjes en liedjes mee;
 • In groep 2 krijgen de kinderen voor de zomervakantie een geschreven rapport mee en de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (Cito) mee;
 • Als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind, wordt u natuurlijk direct ingelicht;
 • Bij vragen of zorgen kunt u altijd tussentijds een afspraak met de leerkracht maken.

6.3. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Om de ontwikkeling van en het onderwijs aan kinderen te verbeteren, gebruiken we Zien, een leerlingvolgsysteem gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling dat gekoppeld is aan ons schooladministratieprogramma. 

Met dit leerlingvolgsysteem observeren en volgen we alle leerlingen. Hiermee onderkennen we de eventuele leer-, gedrags- of werkhoudingsproblemen vroegtijdig.

Door adequaat te reageren, behandelen of te oefenen hopen we mogelijke problemen te kunnen voorkomen.

6.4. Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De groepsleerkracht zal alles doen wat binnen zijn/haar mogelijkheden ligt om die kinderen extra aandacht of hulp te schenken. Lukt dit niet meer, dan wordt de intern begeleider ingeschakeld. Gezamenlijk wordt er gekeken of er aanleiding is om speciale hulp te bieden. Als daartoe wordt overgegaan, worden de ouders altijd op de hoogte gesteld en bij het proces betrokken. Soms kan het nodig zijn om externe deskundigen te raadplegen. Hierbij valt te denken aan de orthopedagoog of de ambulant begeleider uit een school voor speciaal basisonderwijs. Als er buiten de school hulp wordt gezocht, worden de ouders hiervan in kennis gesteld en zo nodig om toestemming gevraagd. Ons streven is om een leerling zo lang mogelijk op De Schelp te kunnen houden, maar er kan geadviseerd worden om naar een speciale basisschool te gaan.

Extra hulp wordt in de klas gegeven door de leerkrachten of buiten de klas door de onderwijsassistenten die aan onze school verbonden zijn.

6.5. Meer- en hoogbegaafden leerlingen

De leerlingen die op cognitief gebied hoger scoren dan de gemiddelde leerling willen we leren hun talenten volledig te benutten. De methoden van de kernvakken bieden al verrijkingsstof aan. Als blijkt dat de leerlingen hier niet genoeg aan hebben en meer uitdaging nodig hebben, krijgen zij het werk in de klas compact aangeboden, waardoor er tijd vrijkomt voor verdieping en verrijking. Daarnaast hebben we een plusklas, waar de leerlingen vanaf groep 5, één keer per week naar toe kunnen gaan. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider, de groepsleerkracht en de ouders.

6.6. Plusklas

Eén keer per week kunnen leerlingen uit groep 5 t/m 8 naar de Plusklas. Daar krijgen zij uitdagende en verrijkende opdrachten, buiten de gewone leerstof om. Ook hebben zij een plusmap met uitdagend en verrijkend werk, welke zij in de klas moeten maken. De lesstof wordt zoveel mogelijk compact aangeboden, zodat zij ook tijd hebben om het verrijkingswerk in de klas te maken. Dit wordt tijdens de Plusklasmomenten met de kinderen besproken.  Indien een leerling hinder ondervindt van zijn eigen begaafdheid kan het aangemeld worden om ook wekelijks een dagdeel naar de Kangoeroeklas te gaan.

6.7. De Kangoeroeklas met sprongen vooruit!

Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen.

Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen

behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling.
 • Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden.
 • Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

 

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school.

In september verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

6.8. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd.

De basisondersteuning  en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

6.9. Aanmelden en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2  paragraaf 5.2 (zie website Samenwerkingsverband - https://swv2804.nl/) waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie.

De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

6.10. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het moeilijkheden of zorgen op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel, te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen success.
 4. Uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

 Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het zorgtraject?

We onderscheiden de volgende stappen:

-Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.

-Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.

-Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen.

U krijgt daarvan een verslag.

-Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt een van de volgende adviezen:

 1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
 2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
 3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
 4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

 

M.L. Strootman       M.P. den Hartog
Maseratilaan 14 Biezenvijver 5      
3261 NA Oud-Beijerland     3297 GK Puttershoek   
Tel.0186 - 62 14 61 Tel. 078 - 629 59 94
r.strootman@csgdewaard.nl   denhartog@acishw.nl  

                              

 

6.11. Door- en uitstroom van leerlingen

Zittenblijven is een wat beladen woord. Toch besluiten we wel eens, in nauw overleg met de ouders, om kinderen een jaar extra de gelegenheid te geven om wat te rijpen. Als dit gebeurt, komt dat voornamelijk voor in de onderbouw. Onze visie is ook dat kinderen beter langer in de kleutergroepen kunnen doorbrengen, dan dat er geprobeerd wordt om zo snel mogelijk naar groep 3 te gaan.

6.12. Doorstroom van kleuters

Kleuters die tussen 30 september en 1 januari vier jaar worden, gaan als er geen overwegende bezwaren zijn, in de regel in het nieuwe schooljaar door naar groep 2. Dit is vastgesteld in de Wet op het Primair Onderwijs. Tussen de ouders en de leerkracht zal nauw overleg plaatsvinden over de overgang van groep 1 naar groep 2 en ook van groep 2 naar groep 3. Zowel ouders als leerkrachten kunnen bezwaren uiten m.b.t. de overgang naar de volgende groep. In gezamenlijk overleg wordt er besloten of het kind wel of niet door kan naar de volgende groep. Zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling speelt hierbij een rol.

6.13. Uitstroom

Als een leerling onze school verlaat vanwege verhuizing, overgang naar het voortgezet onderwijs of bij verandering van school, krijgt de nieuwe school en de ouders/verzorgers een onderwijskundig rapport.

6.14. De overgang naar het voortgezet onderwijs

Er is jaarlijks, meestal in januari, een speciale voorlichtingsavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs. Alle besturen van de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk afgesproken om de Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer als instrument te hanteren bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. In de Plaatsingswijzer komen de resultaten van de Cito-toetsen van groep 6, 7 en 8. Het betreft de Cito-M (-idden) toetsen, waarbij de resultaten van begrijpend lezen en rekenen het zwaarst wegen. Met alle ouders wordt in de loop van februari een gesprek gehouden over de schoolkeuze. Naast de uitkomst van de plaatsingswijzer telt bij het definitieve advies in groep 8 ook het onderwijskundig rapport dat door de leerkracht is ingevuld. Hierin staan belangrijke gegevens m.b.t. de werkhouding, sociale ontwikkeling, motivatie, stimulerende en belemmerende factoren.  Samen vormen ze een totaal plaatje waarop het advies gebaseerd wordt. Het advies is niet meer gebaseerd op een foto van een paar dagen (de Centrale Eindtoets), maar op een film van drie jaar. De doorslaggevende betekenis van de Centrale Eindtoets is verleden tijd. Mocht de Centrale Eindtoets beter gemaakt worden dan verwacht, dan kan de basisschool het schooladvies heroverwegen: dit gebeurt uiteraard in overleg met de ouders. Als het resultaat van de Centrale Eindtoets minder goed is dan verwacht, mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. De uitslag van de Centrale Eindtoets wordt wel doorgegeven aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs geldt dat ouders beslissen naar welke school hun kind gaat: de school geeft slechts een advies. Of een kind al dan niet wordt toegelaten hangt af van de school voor voortgezet onderwijs. De toelatingscommissie kijkt in eerste instantie naar het schooladvies.

In de Hoeksche Waard vindt er jaarlijks in januari een terugkoppelingsbijeenkomst plaats tussen de leerkrachten van de basisscholen en de mentoren van de brugklassen. Er wordt dan gesproken over de leerlingen die net gestart zijn in het voortgezet onderwijs. 

6.15. Veiligsheidbeleid

Onze school beschikt over een sociaal en fysiek veiligheidsplan, met als doel het waarborgen van de veiligheid van de leerlingen, leraren en alle anderen die op school aanwezig zijn. Het gedragsprotocol is als bijlage toegevoegd aan dit veiligheidsplan (zie de website van onze school).

6.16. Beleid schorsing en verwijdering van leerlingen

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkracht, directie en het College van Bestuur. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. Het beleids- plan ‘Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en is na te lezen op de website van CSG De Waard’.  Op schoolniveau hebben we een gedragsprotocol opgesteld, waarin de te volgen stappen beschreven staan.

7. De kwaliteit van ons onderwijs

PLANNEN

Niet alleen het onderwijs is in beweging, de hele maatschappij verandert in razend tempo. Dat betekent ook voor de werkers in het basisonderwijs verandering, nascholing, studie, vernieuwing van de manier van werken en het beoordelen en aanschaffen van nieuwe onderwijsmethodes. Aan al deze zaken wordt op De Schelp veel aandacht besteed. We willen namelijk de kwaliteit van ons onderwijs goed in de gaten houden en waar het mogelijk is, verbeteren. Daarom werken we planmatig aan de ontwikkeling van onze school. Stelselmatig worden de verschillende onderdelen van de school geëvalueerd, bijvoorbeeld door alle betrokkenen een vragenlijst in te laten vullen. Van de daaruit voortkomende verbeterpunten bepalen we de prioriteiten voor de komende jaren. Dit vindt u terug in ons schoolplan (zie website). De verbeterpunten worden verdeeld over vier jaar en uitgewerkt in jaarplannen.

Ook de onderwijsinspectie meet de kwaliteit van onze school. We zijn op de goede weg, blijkt uit bovenstaande onderzoeken.

7.1. Speerpunten

Samen met het team hebben we de volgende speerpunten bepaald:

 • het creëren van een veilig schoolklimaat, waarin de kinderen met plezier naar school gaan, er aandacht is voor positieve groepsvorming en pesten wordt voorkomen
 • structureel aandacht besteden aan de de brede ontwikkeling van de kinderen:
  • creatieve vakken, cultuureducatie, muziek en techniek
  • Engelse les voor groep 1 t/m 8
 • school en ouders werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van het kind (ouderbetrokkenheid 3.0)
 • het transformeren van onze school tot een IKC (Integraal Kind Centrum)

 

7.2. De resultaten van ons onderwijs

Resultaten eindtoets

De resultaten van de individuele leerlingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en met ouders gedeeld. De uitslag van de Centrale Eindtoets is niet meer bepalend voor het schooladvies, maar blijft toch voor iedere leerling op zich interessant. Ook is het voor de school belangrijk, want de Centrale Eindtoets geeft aan hoe het schoolgemiddelde zich landelijk en regional verhoudt t.o.v. andere scholen. Op onze school doen alle leerlingen mee aan de Centrale Eindtoets.

Scores Centrale Eindtoets van de laatste 5 jaren:

2018 535,9
2017 534,9
2016 540,2
2015 539,1
2014 535,7

Zie www.scholenopdekaart.nl 

7.3. Uitstroom

Het afgelopen jaar gingen de leerlingen van groep 8 naar het volgende vervolgonderwijs:

VMBO 4
MAVO 5
MAVO / HAVO 5
HAVO 3
HAVO / VWO 1
ATHENEUM 4

 

zie: www.scholenopdekaart.nl

Een kanttekening. Een toets is een momentopname.

Als er veel zwakke kinderen in een bepaalde groep zijn, dan keldert het gemiddelde van de klas. Het omgekeerde geldt ook. We moeten dus voorzichtig zijn met het interpreteren van toetsgegevens. Om te beoordelen of De Schelp een goede school is, is er natuurlijk meer te bekijken dan toetsscores. Sfeer bijvoorbeeld is niet te meten.

Elk jaar houden we een onderzoek onder de ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 5 t/m 8. Het ene jaar tevredenheid en het andere jaar sociale veiligheid. In de weekbrief houden we u op de hoogte van de resultaten. Bovengenoemde gegevens dienen met dezelfde omzichtigheid te worden behandeld als Cito-scores.

Je kunt er namelijk niet aan zien, hoe succesvol de leerlingen zijn op die scholen.

7.4. Studiedagen

Onze school is een lerende organisatie, een school die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur, waarin gestalte gegeven wordt aan individueel en collectief leren en expertise-uitwisseling. Jaarlijks volgen de leerkrachten scholing die aansluit bij de speerpunten van de school of hun eigen ontwikkeling. Dit schooljaar volgt het hele team de scholing: coöperatieve leerstrategieën. Daarnaast hebben de leerkrachten zich ingeschreven voor diverse andere scholingen. 

Naast de scholing hebben we ook studiedagen met het team. De meeste vinden plaats op woensdagmiddag, maar voor dit schooljaar hebben we ook een aantal studiedagen gepland waarop de leerlingen extra vrij zijn:

 • vrijdagochtend 22 februari 2019 
 • dinsdag 11 juni 2019 
 • donderdagmiddag 11 juli 2019 

Op deze studiedagen zijn we met het hele team bij elkaar en werken we aan de schoolontwikkeling en aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

7.5. Inspectie

Wilt u iets weten van de Inspectie van het onderwijs of heeft u vragen over het onderwijs, dan kunt u terecht bij:

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt

vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 (lokaal tarief)

8. De ouders

CONTACT OUDERS EN SCHOOL

Contacten met ouders vinden wij heel belangrijk. Ouders van kleuters lopen vaak wat gemakkelijker even de school binnen om een praatje te maken met de groepsleerkracht. Maar ook voor ouders van oudere kinderen willen we laagdrempelig zijn. Als u vragen heeft, zich zorgen maakt of er spelen dingen, kom dan gerust even binnen: de deur staat voor u open (voor grotere onderwerpen graag even een afspraak maken).

Bij de directeur kunt u altijd even binnenlopen voor een korte vraag of opmerking. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u het beste een afspraak maken, dit kan telefonisch of per mail.

Daarnaast hebben we ook onze vaste contactmomenten (de data zullen in de jaarplanning bekend gemaakt worden):

 • Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar organiseren we een nieuwjaar-receptie. Na schooltijd zijn de ouders welkom in de klas om kennis te maken met elkaar en met de leerkracht. Tijdens deze nieuwjaar-receptie zal de leerkracht ook informatie geven over het komende schooljaar. Deze informatie zal na afloop aan alle ouders gemaild worden. De informatieavond komt hiermee te vervallen;
 • Vier keer per jaar houden we de zogenaamde ‘tienminutengesprekken’. U krijgt hiervoor een uitnodiging. U kunt dan zelf beslissen of u er gebruik van maakt. In geval van gescheiden ouders stellen we het erg op prijs als u probeert samen te komen. Mocht dat door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan graag de ene ouder de ene gespreksavond en de andere ouder de volgende;
  • de eerste gespreksavond een oudervertelgesprek zijn. De ouders vertellen, als ervaringsdeskundigen, over hun kind gericht op het welbevinden en de ontwikkeling;
 • Tijdens de gespreksavonden is de directeur ook aanwezig en kunt u een afspraak maken of gewoon even binnenlopen;
 • Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 zijn er:
  • in november de voorlopige adviesgesprekken
  • in januari een informatieavond over het voortgezet onderwijs.
  • in februari de schoolkeuze gesprekken;
 • Wekelijks ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de meest actuele informatie over onze school. Deze weekbrieven zijn ook terug te vinden op onze website;
 • De groepsleerkrachten mailen wekelijks een overzicht met daarin de informatie op groepsniveau;
 • Via de website https://deschelp.csgdewaard.nl, die we steeds proberen zo actueel mogelijk te houden;
 • Ook kunt u ons volgen op Facebook

8.1. Ouderbetrokkenheid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind een positief effect heeft op de werkhouding, de resultaten en het welbevinden van hun kind.  Daarom is het belangrijk dat ouders bij hun kind navragen hoe hun dag is geweest, zicht hebben op welk huiswerk gemaakt moet worden en ze daarbij ondersteunen. Doorslaggevend is of een kind ervaart dat ouders en school op één lijn zitten. Als dat, om welke reden dan ook niet lukt, neem dan direct contact met de leerkracht op om het probleem op te lossen. Wij willen investeren in de relatie met de ouders en een partnerschap versterken, zodat school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. De leerkrachten als onderwijsprofessionals en de ouders als ervaringsdeskundigen (ouderbetrokkenheid 3.0).

8.2. Ouderparticipatie

Bij veel activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar. Alle ouders worden in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor dit soort werkzaamheden. We hebben de hulp van ouders nodig bij:

 • schoolzwemmen
 • excursies
 • handvaardigheid en textiele werkvormen
 • overblijven
 • praktische verkeerslessen
 • bibliotheekbezoek
 • controle hoofdluis
 • enzovoort

Als u nog niet meedoet en het lijkt u leuk om wat te doen in school, laat het ons dan even  weten.

Als ouders worden ingezet bij ondersteunende werkzaamheden, blijft de verantwoordelijkheid liggen bij de leerkrachten. Het spreekt vanzelf dat de ouders geen informatie verstrekken over leerlingen en/of individuele leerresultaten aan anderen, dan aan de leerkracht.

8.3. De medezeggenschapraad (MR)

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een fijne, meelevende en meedenkende medezeggenschapsraad hebben op De Schelp.  De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur een gedeelte van elke vergadering als adviserend lid bij. De MR is in principe “breed inzetbaar” en heeft het recht om te kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over dingen die de school aangaan. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal 5 keer per jaar, maar meestal vaker. Ouders kunnen altijd leden van de MR aanspreken over problemen, ideeën etc. die de school aangaan (zie website)

E-mail: mr.deschelp@csgdewaard.nl

8.4. De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren en coördineren. Deze activiteiten bestaan o.a. uit: vieringen van sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag enz.

Een van de doelstellingen is ook om zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken. Enthousiaste ouders, die zich in willen zetten voor de ouderraad kunnen zich, na een oproep in de nieuwsbrief, aanmelden. Wilt u nadere informatie hierover, de namen van de ouders die in de ouderraad zitten vindt u achterin deze schoolgids. Bij hen kunt u nadere informatie krijgen (zie website).

8.5. Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Toch vraagt elke basisschool in Nederland aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor een aantal belangrijke activiteiten waarvoor we geen vergoeding van de Rijksoverheid ontvangen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen, sportdag e.d.

De kosten zijn op dit moment: €20,00 per schooljaar per kind. U ontvangt hiervoor een rekening. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, vinden we het fijn om te constateren dat iedereen deze betaalt.

Het IBAN van de ouderraad is:

NL41 RABO 0354 3093  74

t.n.v. CSG De Waard inzake Ouderraad De Schelp

8.6. Sponsoring

Door de Stichting CSG De Waard is een Sponsorbeleidsplan opgesteld. Ook op De Schelp wordt gehandeld volgens genoemd beleidsplan. In het kort komt het er op neer dat we met betrekking tot sponsoring terughoudend zijn. Als een sponsor zich op eigen initiatief meldt, dan zullen wij geval voor geval bekijken of we op het voorstel ingaan of niet.

8.7. Verzekering

De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.

8.8. AVG/PRIVACY

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

 

 

 

8.9. Onderzoeken door externen

Als school participeren wij, in beperkte mate, in onderzoeken van bijvoorbeeld HBO opleidingen en Universiteiten. Ouders die daar bezwaar tegen hebben, kunnen die schriftelijk aangeven. 

8.10. Website en app

Onze school heeft in de loop van schooljaar 2017-2018 een geheel nieuwe website gekregen.
Aan deze website wordt ook een app gekoppeld, die u vanaf het begin van het schooljaar
2018-2019 kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app aan het begin van het schooljaar
downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard. Op de app ontvangt ook
push berichten als er nieuws is. Met deze app en website willen we een slag maken in de
communicatie met de ouders. De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over 'De Schelp’
kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn.De
website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een
klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan
het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in
ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig
is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt
automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de
specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Aan het begin van het schooljaar
ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het
openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app. Als u hier bezwaar tegen hebt,
dan kunt u dit aangeven. Dit is ons website adres:https://deschelp.csgdewaard.nl/

 

 

 

9. Organisatorische zaken

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we op school allerlei zaken organiseren.

9.1. Klassenverdeling

Groep Leerkracht Dagen
1 / 2a José van Meeningen maandag t/m woensdag
  Sandra Russchen donderdag en vrijdag
1 / 2b Bianca de Jonge maandag t/m woensdag
  Ineke Kooijman donderdag en vrijdag (en 8 woensdagen)
3 / 4 Jeanet Duijts maandag, dinsdag en woensdag om de week
  Susanne Merjenburgh woensdag om de week, donderdag en vrijdag
4 Anneke van Bleek maandag en dinsdagochtend, donderdag t/m vrijdag
  Hanny Braat dinsdagmiddag en woensdag
5 Annemieke van der Endt maandag en dinsdag
  Bertwin Malenstein dinsdag t/m vrijdag
6 Karin van den Berg maandag en dinsdag
  Francisca Bieshaar woensdag t/m vrijdag
7 Marianne van der Beek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  Helma Heesterman woensdag
8 Yvette Lefevere maandag t/m vrijdag

9.2. Schooltijden

Maandag 8:30-12:00 uur 13:10-15:15 uur
Dinsdag 8:30-12:00 uur 13:10-15:15 uur
Woensdag 8:30-12:30 uur  
Donderdag 8:30-12:00 uur 13:10-15:15 uur
Vrijdag 8:30-12:00 uur  

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden. Vijf minuten voor elke schooltijd luidt voor alle kinderen de bel. De ouders van groep 1 en 2 mogen hun kinderen tot in het lokaal brengen. Van de ouders van leerlingen vanaf groep 3 verwachten wij dat ze in de gang hun kind(eren) gedag zeggen. De tweede bel luidt 5 minuten later. Dan is iedereen in het lokaal en gaan de ouders weer naar buiten. Wanneer iedereen hieraan meewerkt, kunnen de lessen precies op tijd beginnen en gaat er geen lestijd verloren.

Natuurlijk blijft het mogelijk om voor schooltijd de leerkracht nog even te raadplegen over dringende zaken. Andere zaken worden na schooltijd of via een afspraak geregeld.

9.3. Vakanties en vrije dagen 2018 - 2019

Hieronder ziet u het definitieve overzicht van de vakanties voor dit schooljaar, het vakantierooster is ook te vinden op onze website.

Herfstvakantie    : 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie                         : 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag : 22 februari 2019
Voorjaarsvakantie    : 25 februari t/m 1 maart 2019
Paas/meivakantie  : 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsvakantie              : 30 t/m 31 mei 2019  
Pinkstervakantie : 10 juni 2019
Studiedag : 11 juni 2019
Studiemiddag : 11 juli 2019 ('s ochtends gewoon school)
Calamiteitendag                    : 19 juli 2019 (vrije dag o.v.)
Zomervakantie                      : 22 juli t/m 30 augustus 2019

 

Let op: bovenstaande vakanties kunnen afwijken van diverse sites die te maken hebben met reizen en vakanties. Bovenstaande data zijn bindend!

 

10. Leerplicht

In dit hoofdstuk gaat het over ziekmelden en het aanvragen van bijzonder verlof.

10.1. Bericht van verhindering

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, is het van belang dat u de leerkracht daarvan op de hoogte stelt. Er zou uw kind op weg naar school immers ook iets overkomen kunnen zijn.

Wilt u bij afwezigheid van uw kind vóór schooltijd bellen: 078 – 676 1661

Bij ziekenhuisopname of andere langdurige afwezigheid neemt u contact op met de leerkracht en/of de directeur.

10.2. Extra vrij voor kinderen

Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij Bureau Leerplicht.

Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw kind regelmatig de school bezoekt. Extra vrij kan daarom in beperkte mate gegeven worden. Extra verlof om drukte rond vakanties te mijden is geen goede reden. 

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakantie niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld zeevarenden. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar een kind vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:

 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen per schooljaar beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier worden mogelijke misverstanden voorkomen. Er wordt echter nooit toestemming verleend voor luxe verlof. Hiermee worden bijvoorbeeld de vrijdagen vóór een vakantie bedoeld of een weekje wintersport. We begrijpen (vaak) de beweegredenen: minder druk, minder duur, maar het mag niet. We zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de Leerplichtambtenaar.

Tenslotte: een verlofaanvraag dient altijd schriftelijk te gebeuren. Bij de conciërge en de directie zijn formulieren daarvoor verkrijgbaar.

11. Informatie over gym, zwemmen en overblijven

Hieronder treft u informatie aan over zwemmen, gymen en overblijven.

11.1. Gym- en zwemtijden

Groep

Dag

Tijd

Activiteit

3/4a

woensdag

08:30 – 09:30 uur

gym

4b

woensdag

09:30 – 10:15 uur

gym

 

donderdag

14:30 - 15:15 uur

schoolzwemmen

5

woensdag

10:30 – 11:30 uur

gym

 

donderdag

13:45 – 14:30 uur

schoolzwemmen

6

dinsdag

09:30 – 10:15 uur

gym

 

donderdag

10:30 – 11:30 uur

gym

7

woensdag

11:30 – 12:30uur

gym

 

donderdag

09:30 – 10:30uur

gym

8

dinsdag

08:30 – 09:30 uur

gym

 

donderdag

08:30 – 09:30uur

gym

11.2. Gymles

Groep 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal. Deze tijden zijn wisselend. Groep 3 t/m 8 gymt in de Kees Verkerkhal.

Vanaf dit schooljaar zullen de gymlessen gegeven worden door vakleerkrachten die in dienst zijn van Bresaccomodaties. Zij stellen een vakleerkracht beschikbaar voor de uren waarop wij de zaal ter beschikking hebben. Hierdoor gaat de kwaliteit van de gymlessen omhoog en worden de leerkrachten ontlast (vermindering van de werkdruk). 

De groepen die aan het begin van een dagdeel gepland staan, verzamelen zich 10 minuten voor de lesaanvang bij de gymzaal. De les begint op de afgesproken tijd.

De fietsen en/of stepjes worden op school of onder eigen verantwoordelijkheid bij de Kees Verkerkhal gestald en worden aan het einde van de ochtend/middag dáár opgehaald. De groepen die aan het einde van een dagdeel gepland staan, eindigen de les op de vermelde tijd. De leerlingen gaan vanuit de gymzaal naar huis/overblijf.

Regels:

 • Tijdens de lessen bewegingsonderwijs (gym) dragen de leerlingen gymkleding en gymschoenen.
 • Tijdens de lessen bewegingsonderwijs (gym) is het, vanwege veiligheid van de leerling, niet toegestaan om enige hoofdbedekking te dragen.
 • Tijdens de lessen bewegingsonderwijs (gym) en schoolzwemmen is het, in verband met de veiligheid, niet toegestaan om sieraden te dragen aan halzen, armen, polsen, enkels en benen. Het gaat hier dus om arm- en enkelbandjes, kettinkjes e.d. Ook (grote) oorbellen zijn niet toegestaan.
 • Na de lessen bewegingsonderwijs (gym) of schoolzwemmen mogen leerlingen een deodorant gebruiken in de vorm van een deostick of deoroller. Spuitbussen, sprays en verstuivers staan we niet toe.

11.3. Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen wordt gegeven aan de kinderen van groep 4 en 5 van de basisscholen uit de gemeente Binnenmaas. Het doel van de lessen is om de kinderen te laten bewegen in het water en om hun eerder opgedane vaardigheden bij te houden en/of te verbeteren. De leerlingen die nog niet kunnen zwemmen worden uiteraard de zwemkunst aangeleerd. U kunt het schoolzwemmen zien als een natte gymles.

De lessen worden gegeven volgens het schoolzwemplan. Dit plan is op iedere school aanwezig. Hierin staat per week beschreven wat het accent van de les is.

Naast het aanleren of verbeteren van de reguliere zwemslagen staan er ook andere uitdagende onderdelen op het programma, zoals de meer praktische zaken, wat te doen als je door het ijs zakt of als je met je kleding aan in het water terecht komt.

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het diplomazwemmen.  Als de leerling daarvoor in aanmerking komt krijgt hij of zij een brief mee.  Mag een leerling niet afzwemmen dan wordt er aan de leerling in grote lijnen uitgelegd wat er nog niet goed gaat.  Ook de schoolleerkracht  wordt daarover geïnformeerd.

Het is natuurlijk heel leuk als er gedurende het schooljaar een diploma gehaald wordt, maar dit is zeker niet het belangrijkste.

De eigenbijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,00 per leerling per schooljaar. Dit bedrag wordt door de gemeente Binnenmaas gevraagd ter aanvulling van de financiering van het schoolzwemmen. Zwembad de Wellen neemt de administratie van deze bijdrage aan de gemeente op zich.

De zwemles is een aanvulling op de gymles. Deelname aan de zwemles is verplicht. De lessen vinden plaats op donderdagmiddag in het zwembad De Wellen in ’s-Gravendeel. Er wordt het hele schooljaar elke week 45 minuten gezwommen.

Het e.e.a. betekent dat de groepen 4 en 5 maar één keer per week een gymles hebben in de Kees Verkerkhal.

 

 

 

 

11.4. Overblijven op school

TUSSEN SCHOOLSE OPVANG (TSO)

Elke maandag, dinsdag en donderdag staan er TSO-medewerkers klaar om met uw kind(eren) een lunch moment te houden. We starten met alle groepen met spelen op het schoolplein. De kleutergroepen lunchen vanaf 12.10 uur met twee tot drie TSO-medewerkers, de hogere klassen lunchen vanaf 12.25 uur. De lunchtijd is een gezamenlijk sociaal moment. Om 12.45 uur is er weer gelegenheid om buiten te spelen, waarna om 13:10 uur de lessen weer starten.

 

TSO-medewerkers

Een vast team van TSO-medewerkers draagt zorg voor de kinderen tijdens de lunchtijd. Zij hebben hiervoor een cursus gevolgd en krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Alle TSO-medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe TSO-medewerkers. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met de TSO-coördinator.  

 

Aanmelden TSO

Voor het overblijven kunt u uw kind aanmelden op www.mijntso.nl/deschelp De schoolcode vindt u in de informatiemap van school en kunt u opvragen bij de conciërge of de TSO-coördinator.

 

Kosten

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per keer. Elke twee maanden ontvangt u hiervoor een factuur.

 

Eten en drinken
CBS De Schelp hecht waarde aan gezonde en volwaardige voeding zoals geadviseerd door het voedingscentrum. Wij vragen ouders dan ook vriendelijk om hun kinderen geen snoep, koek of chips mee te geven.                                                                                                 

Fruit

Eén tot twee keer per week wordt er door de TSO een kleine portie fruit verstrekt tijdens de lunch.                                                           

Schoolmelk

Uw kind kan tussen de middag schoolmelk krijgen. U kunt bij Campina een abonnement nemen of uw huidige abonnement veranderen. Kijk voor meer informatie op: www.schoolmelk.nl.                                        

Wij vinden het belangrijk dat het overblijven voor iedereen prettig is. Daarom zijn er regels opgesteld die het gewenste gedrag beschrijven.

Tijdens het overblijven:

-gaan we leuk met elkaar om

-hebben we respect voor elkaar en elkaars spullen

-gebruiken we nette taal

-we wassen onze handen voor het eten

-we wachten op elkaar met het eten

-we zijn stil tijdens het gebed

-eten we ons eten op en gooien niets weg

-praten we met elkaar als onze mond leeg is

-ruimen we na het eten het lokaal netjes op

-blijven we op het schoolplein.

 

Wijzigingen

Aan- of afmeldingen kunt u doorgeven via www.mijntso.nl/deschelp of  bij de conciërge.

Wilt u, naast de school, de TSO-coördinator ook informeren over een e-mail wijziging, adreswijziging of eventuele allergieën.

 

Contact

e-mail: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

brievenbus: te vinden onder het TSO planbord, bij de hoofdingang van de school.

12. Huishoudelijke informatie

12.1. Zendingsgeld

Een mooie traditie is, dat veel leerlingen op maandagmorgen wat geld meenemen voor een ander: zendingsgeld. We sparen voor onze twee adoptiekinderen:Iftu Bullo een jongenuit Ethiopië en Ho Thi Soan een meisje uit Vietnam. Ook steunen we via Edukans een school in Oeganda. Daarnaast bestemmen we geld voor allerlei goede doelen. Via de weekbrief houden we u op de hoogte van de besteding van het geld. Deze goede maandagmorgentraditie willen we graag voortzetten en hartelijk bij u aanbevelen.

12.2. Schoolmelk

U kunt uw kind aanmelden voor schoolmelk. Schoolmelk wordt elke schooldag verstrekt, m.u.v. de eerste dag na een vakantie. De overheid wil kinderen stimuleren om gezond te eten en te drinken en bieden daarom alleen nog halfvolle melk aan. De subsidie op halfvolle melk wordt verhoogd, waardoor de abonnementsprijs zal dalen. Een aanmeldingsformulier kunt u halen bij de conciërge of op de site van Campina schoolmelk www.schoolmelk.nl

12.3. Gezonde pauzehap

In de ochtendpauze krijgen de kinderen de gelegenheid om wat te eten en te drinken, dit moeten ze zelf meenemen. We stimuleren gezonde voeding: fruit, groente, ongezouten noten en het drinken van water. Dit wordt ondersteund door de gemeente Binnenmaas, nu zij een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente zijn geworden. De kinderen nemen op de lange schooldagen (maandag, dinsdag en donderdag) een gezonde pauzehap mee naar school. Onder een gezonde pauzehap verstaan we: fruit, groente, ongezouten noten of een boterham met gezond beleg.

12.4. Verjaardagen

Als een kind jarig is, mag het zijn klasgenoten trakteren. Ook mag het langs de juffen in de andere klassen. We willen u vragen de traktatie zoveel mogelijk gezond en eenvoudig te houden.

De ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 mogen, als ze dat willen, de viering van de verjaardag van hun kind in de klas meemaken. Bij verjaardagen van ouders of van opa of oma willen sommige kinderen graag een tekening of iets dergelijks maken voor de jarige. Dat kan wel, maar wilt u de leerkracht ruim van tevoren inlichten?

12.5. Met de fiets naar school

De fietsen en steppen moeten in de rekken worden gezet en niet ernaast. Alle fietsen worden gestald op het plein aan de kant van Het Driespan. Voor gasten en medewerkers van de school is onder de overkapping een deel gereserveerd voor het stallen van fietsen. Voor fietsen en steppen die na schooltijd achtergelaten worden op het plein neemt de school geen verantwoordelijkheid.

12.6. Mobiele telefoons

Het is leerlingen niet toegestaan om een in werking zijnde mobiele telefoon bij zich te dragen op het schoolterrein, ook niet in een jas/tas aan de kapstokken. Mobiele telefoons die tijdens de schooluren wel in werking zijn, worden bij de directeur of haar vervanger ingeleverd. Dit geldt ook tijdens de overblijf. De leerlingen/ouders kunnen bij haar of haar vervanger de mobiele telefoon weer ophalen. Dit geldt ook voor een IPAD en/of IPOD. 

12.7. De bibliotheek

De groepen 1 t/m 3 gaan regelmatig naar de bibliotheek. De kinderen kunnen een pasje voor een abonnement kopen en mogen dan een paar boeken lenen voor maximaal drie weken. De kosten van dit pasje bedraagt € 3,- en worden door de ouders betaald. Ook de school heeft een abonnement per groep. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen het boek mee naar huis nemen, terwijl de boeken van de groepen 4 t/m 8 op school blijven. Wilt u er op toezien dat boeken die de kinderen privé hebben geleend in de bibliotheek niet verward worden met de boeken die via school geleend zijn? Zodat we niet na elk bibliotheekbezoek een flinke hoeveelheid herinneringen ontvangen

12.8. ‘T Huys te Hoecke

Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen gemiddeld twee per maand een bezoekje aan enkele (dementerende) ouderen in ‘t Huys te Hoecke. Ouders kunnen hun kind hiervoor opgeven. Per keer gaan er zes kinderen na Huys te Hoecke en doen onder deskundige begeleiding, spelletjes met de bewoners. Alle betrokkenen ervaren deze bezoekjes als een succes. We gaan er dan ook dit schooljaar mee door.

12.9. Jeugdgezondheidszorg

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een onderzoek door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Hoeksche Waard uitgevoerd (Careyn).

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen. Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Zij test de ogen en oren, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Ze kijkt niet alleen naar de lichamelijke toestand van uw kind. Ze stellen ook vragen over ondermeer eetgewoontes, vriendjes en hobby´s. De ouders worden geacht bij dit onderzoek aanwezig te zijn.

Elke eerste maandagochtend van de maand houdt jeugdverpleegkundige Marjolein Ballieux een inloopspreekuur bij ons op school. m.ballieux@careyn.nl

Adres:

Jeugdteam Hoeksche Waard

De Vriesstraat 2

3161 PC Oud-Beijerland

088-123 99 25

12.10. Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werkster Fleur Krebbers

Fleur Krebbers is als schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan CBS De Schelp. Zij is regelmatig op dinsdagochtend op school aanwezig. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor u en al uw vragen met betrekking tot het opgroeien van uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan het gedrag van uw kind, moeilijkheden in de thuissituatie, als uw kind onzeker is, als er sprake is van echtscheiding of als u bepaalde twijfels of vragen heeft. Soms maakt u zich zorgen of heeft uw kind bijvoorbeeld een moeilijke gebeurtenis meegemaakt. Kortom, er kunnen aardig wat vragen en/of zorgen zijn. Het kan prettig of nuttig zijn om met iemand van gedachten te wisselen. Het schoolmaatschappelijk werk is ook juist voor de kleine vragen!

Fleur Krebbers:

06- 40 79 96 50

f.krebbers@kwadraad.nl

Meer informatie vindt u op de website van Kwadraad:

www.kwadraad.nl

Wij zijn telefonisch iedere werkdag bereikbaar van

09.00-17.00 uur voor informatie en het maken van

afspraken via 088 900 4000.

12.11. Logopedie

In de onderbouw wordt veel aandacht geschonken aan de spraak-en taalontwikkeling. Als dit niet voldoende snel verloopt kan de hulp van de logopediste noodzakelijk zijn. In groep 2 worden alle leerlingen logopedisch gescreend en krijgen ouders advies, maar ook eerder kan de hulp van de logopedist worden ingeroepen. Op latere leeftijd kan logopedische begeleiding ook nodig zijn, bijvoorbeeld bij lees-en spellingsproblemen. Mevrouw Reyntjes heeft naast haar eigen praktijk in Puttershoek ook elke woensdagmorgen spreekuur bij ons op school. U kunt haar vinden in de kamer naast groep 3, tegenover groep 1.

Wilt u een afspraak met haar maken, dan kunt u haar bereiken op 06 - 40 21 10 05.

Voor informatie over logopedie verwijzen we naar de website van Het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard (LCHW). Het LCHW is een samenwerkingsverband tussen vrijgevestigde logopediepraktijken in de Hoeksche Waard.

12.12. Hoofdluisbeleid

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen regelmatig bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander worden overgebracht. De school is natuurlijk ook, ongewild, zo´n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.  Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school in samenwerking met de ouderraad en de medezeggenschapsraad gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school op het moment dat er weer hoofdluis gesignaleerd wordt binnen de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van de hoofdluis beperkt. Daarnaast is er een ouderwerkgroep ingesteld die tot taak krijgt om op een aantal vaste tijdstippen alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem opspeelt. In geval van constatering van hoofdluis zal uiteraard de nodige discretie in acht worden genomen en zullen meteen de betreffende ouders worden ingelicht.

De hoofdluiscontrole is altijd op de eerste woensdag aansluitend op een vakantie van een week of langer. Wilt u er dan voor zorgen dat uw kind dan geen ingewikkelde kapsels of  gel o.i.d. in het haar heeft.

12.13. Sport- en speldag

Als de datum van de Koningsspelen niet in een schoolvakantie valt, doen we daar graag aan mee. We combineren onze sportdag dan met de Koningsspelen. In een jaar waarin dit niet het geval is organiseren we in de laatste schoolweken een sport-en speldag voor groep 1 t/m 8. Dit schooljaar worden de Koningsspelen gehouden op vrijdag 12 april 2019.

12.14. Schoolreis

De laatste jaren gaat groep 1 t/m 7 op dezelfde dag op schoolreis. Het reisdoel is niet voor elke groep hetzelfde. De kosten voor het schoolreisje worden door de ouders betaald. De kosten bedragen gemiddeld, afhankelijk van het reisdoel, tussen de €20,- en €30,- per deelnemend kind.

12.15. Schoolkamp groep 8

Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp, meestal in oktober. De kosten voor het schoolkamp worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en liggen zo rond de €130,- per kind op basis van volpension, reis- en verblijfkosten. Dit schooljaar wordt het schoolkamp gehouden van maandag 15 t/m woensdag 17 oktober 2018.

12.16. Zwerfafval

Onze school draagt ook zorg voor de omgeving waarin de school staat. Dit doen we o.a. door het onderhouden van de natuurspeeltuin en door het opruimen van zwerfafval. Onze school is een samenwerking met Buurt Bestuurt, Puttershoek Schoon! aangegaan. Nadat de kinderen afgelopen schooljaar allemaal les over zwerfafval en reclycling hebben gehad (verzorgd door het RAD), heeft de wethouder de kick-off gegeven voor de samenwerking met Buurt Bestuurt, Puttershoek Schoon! Elke maand gaat er een groep o.l.v. vrijwilligers van Buurt Bestuurt Puttershoek schoon!, afval verzamelen rondom de school. 

Door deze lessen en het actief verzamelen van zwerfafval worden de kinderen zich bewust van het belang om afval op de juiste plekken weg te gooien en dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving. 
 
Ook dit jaar zullen we deze samenwerking voortzetten en zal er elke maand een groep afval gaan verzamelen.

12.17. School op Seef

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom is onze school het afgelopen schooljaar begonnen met de praktische verkeerslessen van SCHOOL op SEEF. We hebben een werkgroep van vrijwilligers ingesteld en zij organiseren voor elke groep praktische verkeerslessen. Komend schooljaar zullen alle groepen twee praktische 'pleinlessen' krijgen en één 'buitenles'. Tijdens deze 'buitenles' gaan de kinderen in groepjes, onder begeleiding van School op Seef-vrijwilligers de schoolomgeving verkennen (lastige verkeerssituaties, schoolroute, verkeerstekens...). 

Daarnaast besteedt onze school jaarlijks veel aandacht aan verkeerseducatie voor groep 1 t/m 8 en spant zich, samen met gemeente, de twee andere scholen, Buurt Bestuurt en ouders, in voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Stukje bij beetje komen wij er steeds dichterbij om het School op Seeflabel te ontvangen.

 

12.18. Kidsraad

De Kidsraad bestaat uit 6 leerlingen die gekozen worden uit de groepen 6 tot en met 8. Door participatie van de leerlingen wordt de betrokkenheid en democratische ontwikkeling van de leerlingen vergroot. De kinderen vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. Zij bespreken allerlei zaken die door hen worden aangedragen. Tijdens deze vergaderingen is er een leerkracht aanwezig. Wanneer uit de Kidsraad voorstellen komen, dan worden die in de teamvergadering besproken. 

 

 

 

13. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting christelijke scholengroep de waard.

Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard. Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

 

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

13.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen.

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de

Maseratilaan 14,

3261 NA Oud-Beijerland,

Tel. 0186 - 621 461,

E-mail: bestuur@csgdewaard.nl

13.2. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Braat, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/

Adres: Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Besturenraad

Postbus 694

2270 AR Voorburg

Telefoon: 070 - 386 16 97

E-mail: info@klachtencommissie.org

13.3. Vertrouweninspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

 

 

13.4. Meldcode

Het houdt niet op, niet vanzelf….

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

13.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

 

 

 

13.6. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school.
Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken.
Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

13.7. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook

(www.facebook.com/csgdewaard)

14. Adressenlijst

Hier vindt u diverse adresgegevens van de collega's, medezeggenschapsraad, Ouderraad, etc.

14.1. Adressenlijst personeel

Directeur:

Helma Heesterman-Stam

h.heesterman@csgdewaard.nl

maandag t/m donderdag

 

Adjunct-directeur:

Anneke van Bleek

a.vanbleek@csgdewaard.nl

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag    

 

Intern begeleider:

Hanny Braat

h.braat@csgdewaard.nl

ib.deschelp@csgdewaard.nl

maandag t/m donderdag

           

Groepsleerkrachten:

 

Marianne van der Beek

m.vanderbeek@csgdewaard.nl

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag      

 

Karin van den Berg 

k.vandenberg@csgdewaard.nl

maandag t/m dinsdag       

 

Francisca Bieshaar  

f.bieshaar@csgdewaard.nl

woensdag t/m vrijdag

           

Jeanet Duijts

j.duijts@csgdewaard.nl

maandag t/m dinsdag (woensdag om de week)

 

Annemieke van der Endt

a.vanderendt@csgdewaard.nl

maandag t/m dinsdag        

 

Bianca de Jonge

b.dejonge@csgdewaard.nl

maandag t/m woensdag

 

Ineke Kooijman

i.kooijman@csgdewaard.nl

donderdag t/m vrijdag

           

Yvette Lefevere

y.lefevere@csgdewaard.nl

maandag t/m vrijdag

           

José van Meeningen

j.vanmeeningen@csgdewaard.nl

maandag t/m woensdag

           

Susanne Merjenburgh        

s.merjenburgh@csgdewaard.nl

woensdag (om de week), donderdag t/m vrijdag

 

Sandra Russchen

s.russchen@csgdewaard.nl

donderdag en vrijdag

 

Onderwijsassistentes:         

Naomi Reedijk

n.reedijk@csgdewaard.nl

woensdag om de week en vrijdagochtend

 

Regina Snel

r.snel@csgdewaard.nl

dinsdag, woensdag en donderdagochtend

 

Janneke Snoeij

j.snoeij@csgdewaard.nl

maandagochtend t/m donderdagochtend          

 

Leni de Winter         

l.dewinter@csgdewaard.nl

maandagochtend en woensdagochtend

           

Conciërge:    

Rosita Molsbergen  

r.molsbergen@csgdewaard.nl

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

14.2. De medezeggenschapraad

mr.deschelp@csgdewaard.nl

 

Leden Medezeggenschapsraad:

 

Oudergeleding:

- Peter in ‘t Veld (voorzitter)

- Leonie Dekkers

- Remko Lems

 

Personeelsgeleding:

- Marianne van der Beek 

- Karin van den Berg

- Ineke Kooijman

 

 

14.3. De ouderraad

Leden Ouderraad:

-Rosalinde Tramper (voorzitter)

-Gerda de Crom

-Monique Gielen

-Corinda Grashuis

-José van Oudheusden

-Elisa Paauwe

-Thérèse de Roon

- Sigrid in 't Veld

 

 

Anneke van Bleek vertegenwoordigt het team in de Ouderraad.

14.4. Tussenschoolse opvang

overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

Coördinator:

-Lianne van Dam 

 

Penningmeester:

-Gideon de Jong

 

14.5. Luizenwerkgroep

Coördinatoren:

-Ingrid Evenhuis

-Corinda Grashuis

14.6. Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Fleur Krebbers         -  06- 40 79 96 50

f.krebbers@kwadraad.nl

14.7. Schoolverpleegkundige

Marjolein Ballieux

m.ballieux@careyn.nl

14.8. Contact- en vertrouwenspersonen

Contactpersoon school:

Hanny Braat

 

Vertrouwenspersoon:

De heer Berger

Adres en telefoonnummer via het Bestuurskantoor

14.9. Christelijke basisschool De Schelp

Bezoekadres:

Wilgenlaan 16

3297 BW Puttershoek

Postbus 5637

3297 ZG Puttershoek

Tel.: 078 - 676 16 61

https://deschelp.csgdewaard.nl

deschelp@csgdewaard.nl

 

E-mail TSO: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

E-mail MR: mr.deschelp@csgdewaard.nl

 

Directeur:

Helma Heesterman-Stam

 

Adjunct-directeur:

Anneke van Bleek

 

Bankrekeningnummer van de school:

IBAN: NL95 RABO 0354 3299 36 

CSG De Waard, inzake CBS De Schelp

 

Bankrekeningnummer van de ouderraad:

(voor de ouderbijdrage en schoolreis)

IBAN: NL41 RABO 0354 3093 74

CSG De Waard inzake Ouderraad De Schelp

 

Bankrekeningnummer van de TSO (overblijven):

(uitsluitend voor de kosten van het overblijven)

IBAN: NL73 RABO 0158 8418 67

CSG De Waard inzake Overblijven De Schelp