De Levensbeschouwelijke visie

CBS De Schelp is een christelijke basisschool. De Waarden en Normen vanuit de Christelijke levensbeschouwing zijn de leidraad van ons handelen. De school is een gemeenschap waarin respect voor jezelf, voor de ander en voor het andere centraal staat. Van de leerlingen en de leerkrachten wordt verwacht dat ze respectvol omgaan met andere meningen, andere denkbeelden en andere culturen.  

 

Pedagogische visie

Kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Verschillen tussen kinderen beschouwen wij als normaal. Elke leerling verdient de kans zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarvoor dient de leerling geprikkeld te worden, waarbij we vooral het positieve van leerlingen benadrukken en leerling de zorgt ontvangt die het nodig heeft.

 

CBS De Schelp wil een veilige leer- en leefomgeving vormen, waar kinderen zich geborgen voelen. Sfeer en plezier zijn belangrijk. De school wil een warme omgeving voor de kinderen vormen, waarin aandacht is voor elk kind. Ieder kind moet zich welkom voelen. Waar regels en afspraken consequent nageleefd worden.

 

Onderwijskundige visie: 

We gaan er vanuit dat kinderen nieuwsgierig, leergierig en ondernemend zijn. We willen hen binnen de duidelijke, eenduidige en veilig structuren van de school- en klassenorganisatie de ruimte bieden om hun eigen mogelijkheden te leren en te ontplooien.

Het team van CBS De Schelp wil komen tot onderwijs dat de kinderen prikkelt en stimuleert, dat de zelfstandigheid bevordert, dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en differentieert in zowel leerstofaanbod als werkvormen.

 We vinden het belangrijk dat er binnen ons onderwijs sprake is van een duidelijke doorgaande lijn, verankerd in voor onze leerlingen geschikte methodes. Hierbij denken we niet alleen aan de leervakken als taal, rekenen & wiskunde en wereldoriëntatie, maar ook aan de meer creatieve vakken als techniek, handenarbeid, tekenen, drama, gymnastiek en muziek, omdat we van mening zijn dat deze vakken de leervakken op een positieve manier kunnen ondersteunen.

Het team wil hierbij een lerend team zijn en vanuit een professionele houding openstaan voor feedback.

In het kader van passen onderwijs vinden we het belangrijk om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. Er is een school ondersteuningsplan (SOP) opgesteld, waardoor passend onderwijs binnen onze school beter zichtbaar wordt. Het SOP is binnenkort te vinden op de website van de school.